V regióne Nitrianskeho kraja v okrese Levice a Zlaté Moravce hospodária spoločnými silami dva podniky Agrok Topoľčianky a PD Levice. V ich portfóliu je niekoľko strojov značky BEDNAR.

Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy) hospodaří na výměře 3000 ha. Mezi hlavní plodiny patří pšenice ozimá, řepka ale i kukuřice, která je zčásti na siláž, jež je základním prvkem krmné dávky pro dojnice, a z části na výrobu bioplynu pro bioplynovou stanici.

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Hnojení pod patu při setí cukrovky

Začátkem dubna se k setí cukrové řepy rozjela souprava přesného secího stroje Väderstadt Tempo V s přetlakovým zásobníkem na granulované hnojivo BEDNAR Ferti-Box FB_F.

Soupravu zakoupila slovenská zemědělská skupina Gamota do vlastního podniku Topolčinky. Celková výměra pozemků činí přibližně 10 000 ha a z toho 1 100 ha bylo určených pro přesné setí cukrové řepy, slunečnice a kukuřice.

Technologie pro moderní systémy

Ve zdejším podniku již druhým rokem používají švédský nesený secí stroj Väderstadt Tempo V. K zefektivnění a správnému agrotechnickému založení porostu s cílenou aplikací hnojiva používají od stejného roku český stroj s přetlakovým zásobníkem BEDNAR Ferti-Box FB_F. Tento typ zásobníku je určený do předního 3-bodového závěsu. Objem zásobníku je 1900 l a dávkování materiálu zajišťuje nerezové ústrojí.

Pracovní souprava je příkladem toho, že zásobníky společnosti BEDNAR je možné využít v kombinaci se značkami ostatních výrobců. Zásobníky lze rovněž využít pro rozličné pracovní operace zpracování půdy a setí při současné aplikaci hnojiva.

Souprava traktoru JD, Väderstadt Tempo V a čelního přetlakového zásobníku BEDNAR Ferti-Box FB_F.

Souprava sela cukrovou řepu s výsevkem 75 000 jedinců na hektar a aplikovala dusíkaté hnojivo do depa o dávce 70 kg/ha.


Hnojení pod patu u cukrovky

V Gamotě seli cukrovou řepu při výsevku 75 000 jedinců/ha a aplikovali dusíkaté hnojivo v dávce 70 kg/ha. Secí stroj byl u cukrovky nastaven na 12 řádků s roztečí 450 mm. Celkem souprava odpracovala na parcele určené k setí cukrovky 400 ha. Poté soupravu čekalo přestavení na 8 řádků k setí zbylé výměry určené pro kukuřici a slunečnici.

Řešení pro opravdové profesionály

Secí stroj Tempo V nabízí automacké vypínání řádků dle GPS a také variabilní řízení dávky v případě použití aplikačních map. Dávkování hnojiva ze zásobníku je řízené přes systém ISOBUS. Kombinace těchto řešení je volbou profesionálů.

Celkem na cukrovce odpracovala 400 hektarů.

Poté jí čekalo dalších 700 hektarů k setí kukuřice a slunečnice.


Zpět na novinky

20.
Březen
2017

Prokazatelně vyšší výnosy při použití hlubokého kypření

Ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin byl v sezóně 2014/2015 založen tříletý polní pokus za účelem porovnání vlivu hlubokého kypření a konvenční technologie zpracování půdy na vývoj a výnos porostů řepky olejné. Pokus byl založen na čtyřech lokalitách v zemědělských podnicích AGRO Žlunice a.s., ZEA Rychnovsko a.s., VFU Brno ŠZP Nový Jičín a K+K Břilice. Všechny lokality jsou charakteristické těžkými půdami.

Ke konečnému zhodnocení byly v ročníku 2015/2016 využity pouze tři lokality z důvodu poškození pokusných parcel kroupami na lokalitě Břilice.

K založení pokusu sloužila souprava kolového traktoru s čelním hydraulickým závěsem, na kterém byl agregován přetlakový zásobník na průmyslová hnojiva Fertibox umožňující variabilní hnojení do půdního profilu pomocí pneumatické dopravy hnojiva k aplikačnímu stroji, kterým byl pro účely pokusu dlátový pluh Terraland TN 3000 HD7R Profi.

Použitá souprava traktoru s dlátovým pluhem Terraland TN 3000 Profi a čelním zásobníkem na hnojivo Ferti-Box FB 2000F

Pracovní hloubka byla nastavena na 35 cm, hnojivo bylo v dávce 150 kg/ha ukládáno do hloubky 20 cm


Na základě metodiky byla do půdního profilu na hloubku 20 cm ukládána dávka 150 kg/ha Amofosu.

Orba a kypření pomocí radličkového kypřiče bylo prováděno stroji různých výrobců dle výskytu ve jmenovaných podnicích. Agrotechnika byla pro všechny podniky stejná. Po sklizni obiloviny se zajistilo uklizení slámy a provedla se mělká podmítka. Poté již následovalo primární zpracování půdy různými způsoby. Rozdíly přišly při předseťové přípravě, kde v některých podnicích po orbě nestačil jeden přejezd kompaktorem a na druhou stranu někde po dlátovém pluhu s Profi sekcí kompaktor nepoužili vůbec.

Výsledek práce po hlubokém kypření

Vzešlý porost řepky po orbě a dvojnásobné přípravě půdy kompaktorem


V průběhu vegetace se vyhodnocoval počet rostlin na metr, délka a váha kořene a průměr kořenového krčku. Nakonec se hodnotil výnos, se kterým se můžete seznámit v přiložené tabulce. Detailní vyhodnocení pokusu včetně dílčích výsledků a doporučení zveřejníme v některém z dalších příspěvků.

Výsledek vzešlého porostu řepky po hlubokém kypření strojem Terraland TN 3000 Profi

Vzešlý porost řepky pro zpracování půdy radličkovým kypřičem


Porovnání výnosů z rozdílných způsobů zpracování půdy 2015 / 2016

[t/ha]ORBATERRALANDRADLIČKOVÝ KYPŘIČ
Žlunice4,454,64,47
%100103,37100,28
Dlouhá ves2,873,353,02
%100116,64105,24
Nový Jičín4,314,554,53
%100105,58105,15
Průměr3,884,174
%100107,46103,31

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás