V regióne Nitrianskeho kraja v okrese Levice a Zlaté Moravce hospodária spoločnými silami dva podniky Agrok Topoľčianky a PD Levice. V ich portfóliu je niekoľko strojov značky BEDNAR.

Strojový park Zemědělského a obchodního družstva „Bratranců Veverkových“ v Živanicích v létě loňského roku doplnil nový dlátový pluh Terraland TN_Profi a secí stroj Omega OO_L. Jak se osvědčily?

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Zpět na novinky

27.
Březen
2017

Dláta Long-Life vydrží v ZD Budíškovice šestkrát déle

„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“ říká mechanizátor družstva v Budíškovicích Jiří Mátl.

Kvalita pracovních orgánů hraje důležitou roli v provozu strojů na zpracování půdy. Standardní dláta jsou vlivem půdní abraze, snižování humusu v půdě a utužování těžkou zemědělskou technikou náchylná na vysoké opotřebení. V důsledku tohoto jevu musí být pracovní těleso často regulováno na novou hloubku a v celkovém důsledku se kvalita práce stává nedostatečnou.

Společnost BEDNAR proto již třetím rokem nabízí zákazníkům vysoce odolná dláta s karbidovými plátky pro své stroje Terraland, Fenix a nově i Swifter.

Dláta Long Life vykazují až 7x větší živostnost v závislosti na pracovním stroji, hloubce, záběru, půdě, vlhkosti, výkonu traktoru, pojezdové rychlosti a umístění dlát. Dláta Long Life dodržují stálou pracovní hloubku a vyznačují se zlepšeným zahlubováním, menšími požadavky na tahovou sílu díky trvale ostrým hranám a prakticky nevyžadují úpravu pracovní hloubky podle opotřebení. V konečném důsledku se jejich přínos projeví na úspoře času a nákladů potřebných na výměnu dlát, delší využití nasazení stroje v sezóně, menší náklady na opotřebitelné díly na hektar a optimální využití výkonu traktoru.

Výhody poznali v ZD Budíškovice, které hospodaří v jihočeském kraji na 1933 hektarech. V minulém roce se dláta osvědčili v období sucha a přesvědčili je natolik, že se rozhodli používat výhradně dláta Long Life.

Dláta Long Life po 50 odpracovaných hektarech vypadají téměř jako nová

Standardní dláta po 50 odpracovaných hektarech vykazují vysokou míru opotřebení


Zpět na novinky

20.
Březen
2017

Prokazatelně vyšší výnosy při použití hlubokého kypření

Ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin byl v sezóně 2014/2015 založen tříletý polní pokus za účelem porovnání vlivu hlubokého kypření a konvenční technologie zpracování půdy na vývoj a výnos porostů řepky olejné. Pokus byl založen na čtyřech lokalitách v zemědělských podnicích AGRO Žlunice a.s., ZEA Rychnovsko a.s., VFU Brno ŠZP Nový Jičín a K+K Břilice. Všechny lokality jsou charakteristické těžkými půdami.

Ke konečnému zhodnocení byly v ročníku 2015/2016 využity pouze tři lokality z důvodu poškození pokusných parcel kroupami na lokalitě Břilice.

K založení pokusu sloužila souprava kolového traktoru s čelním hydraulickým závěsem, na kterém byl agregován přetlakový zásobník na průmyslová hnojiva Fertibox umožňující variabilní hnojení do půdního profilu pomocí pneumatické dopravy hnojiva k aplikačnímu stroji, kterým byl pro účely pokusu dlátový pluh Terraland TN 3000 HD7R Profi.

Použitá souprava traktoru s dlátovým pluhem Terraland TN 3000 Profi a čelním zásobníkem na hnojivo Ferti-Box FB 2000F

Pracovní hloubka byla nastavena na 35 cm, hnojivo bylo v dávce 150 kg/ha ukládáno do hloubky 20 cm


Na základě metodiky byla do půdního profilu na hloubku 20 cm ukládána dávka 150 kg/ha Amofosu.

Orba a kypření pomocí radličkového kypřiče bylo prováděno stroji různých výrobců dle výskytu ve jmenovaných podnicích. Agrotechnika byla pro všechny podniky stejná. Po sklizni obiloviny se zajistilo uklizení slámy a provedla se mělká podmítka. Poté již následovalo primární zpracování půdy různými způsoby. Rozdíly přišly při předseťové přípravě, kde v některých podnicích po orbě nestačil jeden přejezd kompaktorem a na druhou stranu někde po dlátovém pluhu s Profi sekcí kompaktor nepoužili vůbec.

Výsledek práce po hlubokém kypření

Vzešlý porost řepky po orbě a dvojnásobné přípravě půdy kompaktorem


V průběhu vegetace se vyhodnocoval počet rostlin na metr, délka a váha kořene a průměr kořenového krčku. Nakonec se hodnotil výnos, se kterým se můžete seznámit v přiložené tabulce. Detailní vyhodnocení pokusu včetně dílčích výsledků a doporučení zveřejníme v některém z dalších příspěvků.

Výsledek vzešlého porostu řepky po hlubokém kypření strojem Terraland TN 3000 Profi

Vzešlý porost řepky pro zpracování půdy radličkovým kypřičem


Porovnání výnosů z rozdílných způsobů zpracování půdy 2015 / 2016

[t/ha]ORBATERRALANDRADLIČKOVÝ KYPŘIČ
Žlunice4,454,64,47
%100103,37100,28
Dlouhá ves2,873,353,02
%100116,64105,24
Nový Jičín4,314,554,53
%100105,58105,15
Průměr3,884,174
%100107,46103,31

Zpět na novinky

03.
Říjen
2016

Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností

„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor Semančík.

Zpět na novinky

26.
Září
2016

Umí Terraland zapravit statková hnojiva?

Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková hnojiva je nejlépe zapravit orbou.

O porovnání klasického pluhu vs. dlátový pluh Terraland bylo již napsáno mnoho, zejména o jeho prospěšnosti v narušení utuženého podorničí, hloubkového prokypření a provzdušnění půdy. Nyní se detailněji zaměřme na schopnost zapravení statkových hnojiv s dlátovým pluhem Terraland a klasickým pluhem. Pro ověření této technologie jsme zvolili maloparcelový pokus na přilehlém pozemku poblíž našeho výrobního závodu v Rychově nad Kněžnou. Konkrétně na pozemcích zemědělského podniku ZEA Rychnovsko a.s.
Na jednotlivých parcelách byla vždy ověřována schopnost zapravení chlévské mrvy orbou a dlátovým pluhem. Schopnost zapravení chlévské mrvy byla porovnávána na dávkách 20 t/ha, 40 t/ha a 80 t/ha.

Parcela č. 1 – dávka chlévské mrvy 20 t/ha

Dávka 20 t/ha

Orba parcely s chlévskou mrvou 20 t/ha


20 t/ha orba

20 t/ha dlátový pluh Terraland


Parcela č. 2 – dávka chlévské mrvy 40 t/ha

Dávka 40t/ha

Hloubkové zpracování dlátovým pluhem Terraland


40 t/ha orba

40 t/ha dlátový pluh Terraland


Parcela č. 3 – dávka chlévské mrvy 80 t/ha

Dávka 80 t/ha

Hloubkové zpracování Terralandem


80 t/ha orba

80 t/ha dlátový pluh Terraland


 

Úsudek, ať si z přiložených fotografií udělá každý sám.

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní a produktový manager  BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Zpět na novinky

17.
Srpen
2016

Hluboké zpracování půdy před setím řepky dlátovým pluhem s cutterdiskovou sekcí

Farma Jiří Jetleb a syn hospodaří v obci Vrdy v okrese Kutná Hora na přibližně 680 ha převážně těžkých půd. V loňském roce požádali svého prodejce zemědělské techniky Agrometall Heřmanův Městec o zapůjčení stroje, který jim vyřeší základní přípravu půdy před setím řepky, protože jejich klasická orební technologie nebyla z důvodu extrémního vysušení půdního profilu na části jejich výměry vůbec realizovatelná. V Agrometallu jim zapůjčili předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 s hydraulickým jištěním pracovních orgánů a jak uvádí pan Jiří Jetleb st. bez tohoto stroje by loni 100 ha pod řepky nezpracovali.

Celkově stroj vyzkoušeli na 200 ha a již v průběhu podzimu a jara pozorovali lepší stav porostů v porovnání s orebnou technologií. Vše se potvrdilo i ve žních, kdy porosty zaseté po hlubokém zpracování Terralandem vykazovaly vyšší výnosy. Proto pro letošní rok zakoupili svůj dlátový pluh Terraland TN 3000 HD7R ve verzi Profi se zadním cutterdiskovou sekcí. Díky Cutter diskům dosáhnou v mnoha případech dokonalé struktury půdy pro setí již po prvním zpracování půdy.

Obsluha stroje pan Radek Stoklasa hodnotí práci s Terralandem lépe než s klasickým pluhem.

Při hloubce zpracování 35 až 40 cm je průměrná spotřeba nafty 18 l/ha s hodinovou výkonností 2,8 ha.


Když jsme se na stroj byli podívat, měli s ním zatím ve Vrdech odpracováno přibližně 100 ha a Jiří Jetleb ml. ho hodnotil s úsměvem: „Podrýváme do cca 40 cm při spotřebě nafty v průměru 18 litrů/ha s hodinovou výkonností 2,8 ha. Již z loňska víme, co od této technologie očekávat a zatím jeho provoz hodnotíme jako velmi dobrý a přínosný.“ Traktorista Richard Stoklasa hluboce kypřil pole hned naproti farmě Jetlebových, které se nazývá Tupárov a má výměru 61 ha. Dle jeho slov by pole dříve orali, ale to bylo obyčejně velmi energeticky náročné a nevýkonné.

Na Farmě Jetlebových pracuje dlátový pluh Terraland TN 3000 ve verzi Profi, která zajistí před setím řepky v mnoha případech ideální půdní strukturu.

Jeden přejezd Terralandu Profi vytvoří vhodné podmínky na setí řepky olejné.


Půdu zpracovávají na hloubku cca 35 až 40 cm, narušují podorniční zhutnění a to vše při nižší spotřebě nafty a vyšším výkonu. Pole bylo sklizeno 30. července, ozimá pšenice odrůdy Rebel zde dosahovala průměrného výnosu 7,7 t/ha a všechna sláma se drtila a nechala na poli. Bezprostředně po sklizni byl aplikován DAM v dávce 130 kg/ha a proběhla mělká podmítka diskovým podmítačem. Po 10 dnech od podmítky probíhá hluboké zpracování nově zakoupeným Terralandem Profi. Těsně před setím ještě pole nahnojí NPK v dávce 200 kg/ha, které zapraví radličkovým kompaktorem a budou sít řepku diskovým secím strojem. Pokud by pole orali, museli by navíc hrubou brázdu upravovat krátkým diskovým podmítačem a potřebovali by na jejich těžkých půdách minimálně 2 přejezdy kompaktoru. Terraland jim tedy minimálně 2 přejezdy ušetří. Úspora není jenom v čase, kterého se v tomto letním období kriticky nedostává, ale je hlavně ve finančním vyjádření, které je dáno úsporou paliva v řádu cca 16 litrů/ha a v úspoře finanční prostředků na provoz traktoru a obsluhy. Jenom pro přípravu před setím 200 ha řepky na farmě Jetlebových se jedná o úsporu 100 až 150 tis. Kč v závislosti na počtu přejezdů v předseťové přípravě.

Děkujeme otci a synovi Jetlebovým za důvěru při nákupu stroje a přejeme hodně úspěchů do jejich podnikání.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás