Na farmě Paula Leto v Austrálii pracují v systému Controlled Traffic Farming (CTF), kde využívají diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 a dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Přečtěte si tento článek a zjistěte více informací o využití strojů BEDNAR v Austrálii.

Agroconsulting spol s.r.o. hospodaří na Slovensku v okolí obce Jatov na 1600 ha orné půdy. Pro své pracovní operace využívá dlátový pluh TERRALAND TO 4000, zásobník na hnojivo FERTI-BOX FB 3000 a předseťový kompaktor SWIFTER SE 12 000. Více o společnosti a jejím hospodaření se stroji BEDNAR se dozvíte v následující video-reportáži.

U Ing. Zdeňka Moce ve Starém Vestci využívají polonesený dlátový pluh TERRALAND TO 6000 v agregaci s John Deerem 9RX od ranních do pozdních večerních hodin. S dlátovým pluhem mají několikaleté zkušenosti a denně s ním udělají více než 30 ha. Obsluha stroje, Petr Moc, se s námi podělil o pracovní zkušenosti s tímto strojem.

V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory John Deere. Konkrétně s 9RT a nově i s 9RX. Jaké s nimi mají zkušenosti? Čím se v podniku zabývají? To a mnoho dalších informací z podniku AGRO Slatiny se dozvíte v reportáži.

V regióne Nitrianskeho kraja v okrese Levice a Zlaté Moravce hospodária spoločnými silami dva podniky Agrok Topoľčianky a PD Levice. V ich portfóliu je niekoľko strojov značky BEDNAR.

V australském záplavovém území pomáhá dlátový pluh BEDNAR

Farmář Shannon McLellan hospodaří na téměř 3 000 ha u města Horsham na východním pobřeží Austrálie, ve státě Victorie. Tato oblast neblaze proslula povodněmi a v zimním období nepředvídatelnými dešti. To společně se strukturou půdy komplikuje pěstování pšenice, ječmene, řepky, ovsa a mnohých dalších plodin. Proto hledal Shannon nové metody hospodaření. Dozvěděl se o potenciálu hloubkového zpracování půdy dlátovým pluhem TERRALAND TO 5000. Kontaktoval dealera Power Ace, který zastupuje společnost BEDNAR FMT v Austrálii. Společně s manažerem prodeje zvolili správné pracovní orgány dlátového pluhu tak, aby stroj řešil požadované problémy.

Farmář Shannon Mc Lellan hospodaří u Horshamu ve státě Victoria

Farmář Shannon Mc Lellan hospodaří u Horshamu ve státě Victoria

Farma se nachází nedaleko hory Grampians na východním pobřeží Austrálie

Farma se nachází nedaleko hory Grampians na východním pobřeží Austrálie


Problémy s vláhou na východním pobřeží Austrálie

Farmáři na východním pobřeží Austrálie musí každoročně řešit problematiku záplav a s tím spojené riziko povodňových nánosů půdy. Jedná se o běžný problém v lokalitách s velkými srážkovými výkyvy. Na východním pobřeží Austrálie je konkrétně nejvíce srážek v zimním období. Na jaře již tolik dešťů není. Pokud se tedy špatně hospodaří s vodou v zimě, na jaře vláha na polích chybí.

Jednou z posledních pracovních operací TERRALANDU TO je vyrovnání půdy

Jednou z posledních pracovních operací TERRALANDU TO je vyrovnání půdy

Odpadní kanály pří povodních rychle odvádí vodu ze záplavových území do lesů

Odpadní kanály pří povodních rychle odvádí vodu ze záplavových území do lesů


Na farmě Shannona má struktura půdy velmi vysoký obsah jílu a je značně utužena. To komplikuje vsakování vláhy do půdy. Zimní srážky jsou tak velmi rychle odváděny pryč a tím na farmě přicházejí o jejich přínos. Proto začal Shannon řešit vhodné zpracování půdního profilu a zlepšení hospodaření s vláhou.

Shannon vysvětluje, jak velké a tvrdé jsou hroudy v záplavovém území, které zadní hrotové válce TERRALANDU TO pracovním přejezdem rozdrtí

Shannon vysvětluje, jak velké a tvrdé jsou hroudy v záplavovém území, které zadní hrotové válce TERRALANDU TO pracovním přejezdem rozdrtí

Farma Shannona funguje v Austrálii již 10 let a částečně hospodaří na odlesněných plochách, kde se struktura půdního profilu stále zlepšuje

Farma Shannona funguje v Austrálii již 10 let a částečně hospodaří na odlesněných plochách, kde se struktura půdního profilu stále zlepšuje


Dlátový pluh řeší problémy s vláhou v Austrálii

Farmář Shannon řeší problematiku záplavových území, nánosů půdy a špatného vsakování vody kvůli značnému utužení a vysokému obsahu jílu v půdě dlátovým pluhem TERRALAND TO 5000 o záběru 5 m. Během jednoho přejezdu vyřeší hloubkovým zpracováním půdního profilu celý problém.

Dlátovým pluhem TERRALAND TO naruší nepropustné půdní vrstvy, zamíchá povodňové naplaveniny ve svrchní části půdní vrstvy, provzdušní půdní profil, zvýší absorbci dešťové vody a srovná povrch půdy. Promícháním naplavenin, písku, jílu a hlíny se vytvoří lepší struktura půdního profilu pro ukládání vody a omezí se i její odpařování v letních měsících.

LONG-LIFE dláto zpracovalo na farmě Shannona více než 600 ha a ještě několik stovek hektarů zpracuje

LONG-LIFE dláto zpracovalo na farmě Shannona více než 600 ha a ještě několik stovek hektarů zpracuje

TERRALAND TO zlepšuje nejen mechanickou, ale i chemickou strukturu půdy – oranžové hroudy na obrázku jsou ze spodních půdních vrstev a mají dobrý minerální obsah (K, Fe, Mn)

TERRALAND TO zlepšuje nejen mechanickou, ale i chemickou strukturu půdy – oranžové hroudy na obrázku jsou ze spodních půdních vrstev a mají dobrý minerální obsah (K, Fe, Mn)


Práce s dlátovým pluhem TERRALAND TO

Na Shannonově farmě mají TERRALAND TO 5000 o záběru 5 m agregovaný s traktorem CASE Magnum o 380 koních. Obsluha stroje nastavuje pracovní hloubku pomocí hydraulického nastavení pohodlně z kabiny traktoru. S dlátovým pluhem jezdí převážně pracovní rychlostí 5–6 km/hod a od jeho pořízení zpracovali již více než 600 ha.

3 rozdílné typy půd na malé ploše pole – bílá plocha je písčitá půda, která udržuje vlhkost

3 rozdílné typy půd na malé ploše pole – bílá plocha je písčitá půda, která udržuje vlhkost

Opět malá plocha pole a 3 odlišné půdní struktury – cílem je mít po několika letech sjednocenou strukturu půdy

Opět malá plocha pole a 3 odlišné půdní struktury – cílem je mít po několika letech sjednocenou strukturu půdy


Výzva pro Shannonovu farmu

Dlátový pluh TERRALAND TO je nejlepší stroj pro zpracování půdního profilu v australských povodňových oblastech. Shannonova farma má v těchto oblastech velké rozdíly typů půd a pravidelně veškeré plochy monitoruje. Hlavním cílem je mít po několika letech zpracování půdního profilu dlátovým pluhem podobnou nebo totožnou strukturu půdy na celém poli.

 

Juraj Školka
juraj.skolka@bednarfmt.com
Sales Representative

Agro družstvo Sebranice se nachází na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. V okolí má své dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná. Celkově ve všech podnicích hospodaří celkem na 3 347 ha. Z toho je 3 049 ha orné půdy.

AUSTRALSKÝ VÝZKUM: Výhody hlubokého zpracování půdy

V západní Austrálii uskutečnilo v letech 2015–2016 tamní Ministerstvo zemědělství a potravin výzkum ukazující možnosti zvýšení výnosů v systému CTF (Controlled Traffic Farming). Tento systém spočívá v obdělávání půdy v kolejových stopách zemědělských prostředků. Výsledek výzkumu hovoří jasně: Navýšení výnosů jde dosáhnout již po dvouletém hospodaření metodou hloubkového zpracování půdy.

Výsledek dvouletého výzkumu v západní Austrálii

Výzkum monitoroval CTF kombinované s hlubokým kypřením na 8 vybraných zkušebních lokalitách, které se nacházely na 6 různých typech půdního podloží. Konkrétně se jednalo o území v západní Austrálii rozléhající se od sídla Binnu po sídlo Ongerup. Zde se nacházejí následující typy půd: písčité, hlinité, červené s promýváním i vzlínáním, žluté s promýváním a vzlínáním, vápnité zeminy a pevné zeminy.

Mezi sídlem Binnu a Ongerup v západní Austrálii probíhal výzkum výhod hlubokého zpracování půdy

Obalené dláto zeminou na TERRALANDU


Předmětem zkoumání bylo, zdali je tento způsob hospodaření produktivnější než tradiční systémy a pozitivně přispívá k ekonomickému růstu podniků. A jestli dojde ke změně organických hmot v půdním profilu. Výsledky tohoto výzkumu byly prezentovány v Austrálii na 2017 GRDS Update in Perth a na Regional in the Geraldton. Vedoucím výzkumu byl Wayne Parker.

Parker v prezentacích uvedl, že se výnosy zvedly po 2 letech následujícím způsobem:

1. rok výzkumu (2015):

  • O 30 a více %  v 5 lokalitách. Konkrétně se jednalo o území oseté pšenicí.
  • O 110 % ve 2 lokalitách. Zde se také jednalo o území se zasetou pšenicí.

2. rok výzkumu (2016):

  • O 30 a více % v lokalitě Munglinup, kde byly zasety luštěniny.
  • O 1030 % ve 4 lokalitách. Zde byly taktéž zasety luštěniny.
  • O 110 % na jedné lokalitě. V této lokalitě se opět nacházely luštěniny.
  • Ve dvou lokalitách se po prvních 2 letech neprojevily žádné zvýšené výnosy. V těchto lokalitách byly zasety luštěniny

Výzkum prokázal, že hluboké kypření půdy snižuje riziko ztráty výnosů v extrémních podmínkách. Mezi tyto podmínky zařadil Parkerův tým teplotní šok, mráz nebo zaplavování polí v záplavových územích. Hluboké kypření  poskytne kořenům přístup k vlhkosti ve větších hloubkách a tím i lepší přísun potřebných minerálů.

TERRALAND TO 6000 na Australských pozemcích během hlubokého zpracování půdy

Hluboké zpracování půdy TERRALANDEM TO 600


Průběh hlubokého zpracování půd

  1. V jednotlivých lokalitách byl použit stroj pro mělké kypření půdy. Kypření bylo provedeno do hloubky 30 cm, 4560 cm a více než 60 cm.
  2. Půda byla bezprostředně po kypření, při jednom přejezdu, dále zpracována zadními tandemovými hrotovými válci, které rozbijí vzniklé hroudy.
  3. Souprava měla připojené také tažné pěchy. Tyto pěchy jsou volitelným příslušenstvím pro maximální finalizaci operace. Jejich hlavním přínosem je urovnání půdy. Operace byla provedena strojem TERRALAND TO 6000 od firmy BEDNAR.

Pro zvýšení organických hmot v půdním profilu bylo použito drůbeží hnojivo. K udržení půdní kyselosti vápna a pro zachování sodíku ve spodních půdách pomohla sádra.

Řízený provoz zemědělských strojů na pozemcích (CTF)

Jedná se o komplexní přístup farem. Tento přístup je postaven na organizování jednotlivých jízd strojních souprav s využitím moderních navigačních možností. V podstatě jde o řízený provoz zemědělských strojů po pozemcích s možným snížením vstupních nákladů. Tento provoz při zredukování přejezdů po půdě snižuje zatížení půdy a její následné poškozování.

Informace o výzkumu publikoval Wayne Parker 26. května 2017 na internetových stránkách farmingahead.com.

 

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Zpět na novinky

27.
Březen
2017

Dláta Long-Life vydrží v ZD Budíškovice šestkrát déle

„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“ říká mechanizátor družstva v Budíškovicích Jiří Mátl.

Kvalita pracovních orgánů hraje důležitou roli v provozu strojů na zpracování půdy. Standardní dláta jsou vlivem půdní abraze, snižování humusu v půdě a utužování těžkou zemědělskou technikou náchylná na vysoké opotřebení. V důsledku tohoto jevu musí být pracovní těleso často regulováno na novou hloubku a v celkovém důsledku se kvalita práce stává nedostatečnou.

Společnost BEDNAR proto již třetím rokem nabízí zákazníkům vysoce odolná dláta s karbidovými plátky pro své stroje Terraland, Fenix a nově i Swifter.

Dláta Long Life vykazují až 7x větší živostnost v závislosti na pracovním stroji, hloubce, záběru, půdě, vlhkosti, výkonu traktoru, pojezdové rychlosti a umístění dlát. Dláta Long Life dodržují stálou pracovní hloubku a vyznačují se zlepšeným zahlubováním, menšími požadavky na tahovou sílu díky trvale ostrým hranám a prakticky nevyžadují úpravu pracovní hloubky podle opotřebení. V konečném důsledku se jejich přínos projeví na úspoře času a nákladů potřebných na výměnu dlát, delší využití nasazení stroje v sezóně, menší náklady na opotřebitelné díly na hektar a optimální využití výkonu traktoru.

Výhody poznali v ZD Budíškovice, které hospodaří v jihočeském kraji na 1933 hektarech. V minulém roce se dláta osvědčili v období sucha a přesvědčili je natolik, že se rozhodli používat výhradně dláta Long Life.

Dláta Long Life po 50 odpracovaných hektarech vypadají téměř jako nová

Standardní dláta po 50 odpracovaných hektarech vykazují vysokou míru opotřebení


Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás