Na Vysočině byly založeny podnikem Zemědělské obchodní družstvo Habry ve spolupráci s firmou BEDNAR FMT s.r.o. porosty kukuřice pro siláž inovativní technologií BEDNAR TERRASTRIP. Dne 20. 6. se zástupci zúčastněných společností setkali s pracovníky výzkumné a poradenské firmy AGROEKO Žamberk spol. s r.o. za účelem průběžného vyhodnocení vlivu nové technologie na vegetační a výživový stav kukuřice.

Posouzení stavu a odběr vzorků řepky z veřejného setí

Ve středu 9.5.2018 jsme za přítomnosti podnikového agronoma a zástupce SPZO odebrali další vzorky porostů založených v rámci veřejného setí řepky. Odběry jsme provedli ve všech lokalitách, tedy Selekta Pacov, a.s., Agrochov Dynín, Agrokomplex Šumava a ZD Čížová, kde veřejné setí probíhalo. Poznatky z těchto odběrů a všeobecný přehled jsme pro vás připravili v tomto článku.​

Lokality veřejného setí řepky v Jižních Čechách

Lokality veřejného setí řepky v Jižních Čechách

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)

Vzrostlé porosty řepky v podniku Selekta Pacov, a.s. (Vlevo technologie podniku, vpravo BEDNAR technologie)


Hodnocení porostů

Vizuálně je na první pohled vidět, že jsou ve všech lokalitách statnější rostliny seté technologií BEDNAR. Jsou více navětvené a mají bujnější habitus. Tuto vlastnost porosty získaly především díky lepší přístupnosti výživy z půdního profilu a vlivem větší meziřádkové vzdálenosti při setí, kde v technologii BEDNAR výsev probíhal na vzdálenost 25 cm.

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)

Odebrané rostliny v ZD Čížová (Vlevo technologie BEDNAR, vpravo technologie podniku)


V jednotlivých lokalitách byl proveden odběr rostlin setých technologií BEDNAR a technologií konkrétního podniku. Odebrané rostliny byly následně doručeny do AGRO-LA, spol. s.r.o. v Jindřichově Hradci. Laboratoř nyní provede rozbor na N, P, K, Ca, Mg, hmotnost rostliny a vyhodnocení výživného stavu. O těchto výsledcích vás budeme informovat v průběhu června.

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý technologií BEDNAR

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý technologií BEDNAR

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý jejich vlastní technologií

Porost řepky v Agrochovu Dynín setý jejich vlastní technologií


Přehled o veřejném setí řepky

V týdeníku Zemědělec jsme vám přinesli průběžné výsledky veřejného setí řepky. Článek obsahuje podrobné informace o technologii založení porostu a výsledky z prvních pozorovaní. Přečíst si jej můžete v Zemědělci č. 18 ze dne 30.4.2018 nebo zde.

Jak proběhlo veřejného setí jsme vás informovali prostřednictvím článku na našich webových stránkách. Tento článek si můžete přečíst tady.

Porost řepky v ZD Čížová setý technologií BEDNAR

Porost řepky v ZD Čížová setý technologií BEDNAR

Porost řepky v ZD Čížová setý jejich vlastní technologií

Porost řepky v ZD Čížová setý jejich vlastní technologií


Bc. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

 

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Začátkem dubna se k setí cukrové řepy rozjela souprava přesného secího stroje Väderstadt Tempo V s přetlakovým zásobníkem na granulované hnojivo BEDNAR Ferti-Box FB_F.

Ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin byl v sezóně 2014/2015 založen tříletý polní pokus za účelem porovnání vlivu hlubokého kypření a konvenční technologie zpracování půdy na vývoj a výnos porostů řepky olejné. Pokus byl založen na čtyřech lokalitách v zemědělských podnicích AGRO Žlunice a.s., ZEA Rychnovsko a.s., VFU Brno ŠZP Nový Jičín a K+K Břilice. Všechny lokality jsou charakteristické těžkými půdami.

Zpět na novinky

25.
Leden
2013

AGROSS hnojí cíleně s dlátovým pluhem

Soukromá společnost AGROSS patřící rodině Bačinových hospodaří v obci Klíčany nedaleko Prahy na celkové výměře 990 ha. AGROSS pěstuje především obiloviny z toho hlavně ozimou pšenici, jarní ječmen dále pak řepku a cukrovou řepu. Mimo rostlinné výroby se v AGROSSu také věnují živočišné výrobě. A to zejména chovu drůbeže a prasat.

Soukromá společnost AGROSS patřící rodině Bačinových hospodaří v obci Klíčany nedaleko Prahy na celkové výměře 990 ha. AGROSS pěstuje především obiloviny z toho hlavně ozimou pšenici, jarní ječmen dále pak řepku a cukrovou řepu. Mimo rostlinné výroby se v AGROSSu také věnují živočišné výrobě. A to zejména chovu drůbeže a prasat.

 

 

 

 

 

 

Úprava stroje Terraland pro cílové hnojení

 

 

 

 

Po úspěšném testování stroje Terraland TN v roce 2011 se pan Ondřej Bačina na nás obrátil s myšlenkou úpravy sériově vyráběného stroje Terraland TN 4000D9R, tak aby mohl být využit pro cílené hnojení tzv. do depa. Pan Ondřej Bačina chtěl využít zásobník ze starého secího stroje a zkusit aplikovat hnojivo efektivněji než při plošném rozhozu.

 

  
V Agrossu využili starý zásobník se secího stroje v kombinaci s dlátovým pluhem Terraland pro lepší aplikaci hnojiva.   Starý zásobník našel opět využití.

 

 

 

Výhody cíleného hnojení

 

 

Cílené hnojení s ukládáním tzv. do depa přináší několik výhod. Odpadá následná operace zapravení hnojiva kompaktorem. Pro hlouběji kořenící rostliny (např.: cukrovka) přináší možnost lepšího vyživování. Hnojivo ukládané do depa nedegraduje sluncem ani vodou a je tak připraveno pro na jaře uložené osivo. Kořeny pak začínají obklopovat depo a postupně z něj čerpají živiny, což stimuluje rostliny k hlubokému zakořenění. Tento způsob přihnojování využívá pan Bačina především pro cukrovku, ale má ho v plánu vyzkoušet i pod řepku.

  
 Aplikace hnojiva do depa je způsobem jak lépe vyživovat hlouběji kořenící rostliny.  Hnojivo je aplikováno jak do hloubky, tak i těsně pod povrch.

 

Zkušenosti z provozu stroje

 

Přiložené fotografie jsou pořízené dne 10. 10. 2012, kdy stroj pracoval na velice těžkých půdách mezi obcemi Předboj a Panenské Břežany. Hnojivo (Amofos) bylo ukládáno v dávce 150kg/ha s obsahem 52% P2O5 do dep s roztečí 45cm, do kterých se bude na jaře sít řepa. Na každé radlici Terralandu jsou vyvedeny dva konce hadic dávkující hnojivo, které je vedeno ze zásobníku umístěného v předních ramenou traktoru. Část hnojiva je dávkována do hloubky (je možné regulovat) a část pod povrch. „Protože je přední zásobník dvoukomorový, máme v plánu hnojit nejen fosforem, ale i draslem nebo popřípadě jiným namíchaným hnojivem. Uvidíme podle zkušenosti. “ Ujasňuje spokojený p. Bačina.

 

 Zpracování půdy dlátovým pluhem je pomocí satelitní navigace, podle které se na jaře bude i sít. Pan Ondřej Bačina je spokojený s prací samotného stroje, ale i s přístupem naší firmy.

 

Zpracování půdy vedoucí ke zlepšení půdních vlastností

 

Kvalitní řepařská půda má mít optimální strukturu, pórovitost, nízkou objemovou hmotnost a nízký penetrační odpor půdy. U Bačinů o těchto požadavcích ví, a proto zpracovávají Terralandem půdu do hloubky 45 místy až 50 cm! Tímto hloubkovým zpracováním tak dosahují ideálně prokypřené půdě s dostatkem vzduchu v půdě při velmi dobré spotřebě nafty – 23l/ha. „Jsem spokojený s prací samotného Terralandu, ale i s přístupem firmy STROM BEDNAR.„ dodává na závěr p. Ondřej Bačina.

 

Zpět na novinky

04.
Leden
2012

Testování strojů v Gamotě

V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového pluhu STROM TERRALAND TN. Srovnání přihlíželo i velkém množství zájemců o tuto technologii zpracování půdy, jak se strany velkých podniků, tak i menších soukromích zemědělců.

   V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového pluhu STROM TERRALAND TN. Srovnání přihlíželo i velkém množství zájemců o tuto technologii zpracování půdy, jak se strany velkých podniků, tak i menších soukromích zemědělců.

5 parcel po 1 ha

   Postupně se na poli nedaleko obce Hurbanovo vyzkoušelo 5 strojů na hluboké narušení půdního profilu. Všechny stroje o stejném záběru-3m byly vyzkoušeny v agregaci se stejným traktorem John Deere 8530. Každý stroj zpracoval svoji část o výměře 1ha.

Srovnání se účastnilo velké množství zemědělců.  Všechny stroje byly agregovány s traktorem JD 8530.

Podrytí a následné setí…

   Cílem porovnání byl výběr ideálního stroje pro zpracování půdy do hloubky 35 a více cm, který by byl pro místní těžké utužené půdy nejvhodnější a zároveň by zvládl připravit pole po jediném přejezdu k setí secím strojem s diskovou přípravou.
Každý stroj byl nastaven na pracovní hloubku 42 cm.Secí stroj s diskovou přípravou v domácím podniku Gamota.

Podrýváky i dlátové pluhy
Kromě dlátového pluhu STROM TERRALAND TN byly srovnávány: maďarský podrývák, který již v podniku pracuje, francouzský a dva dlátové pluhy rumunské provenience.

Výsledek práce rumunského dlátovýho pluhuV Gamotě byly srovnávány i podrýváky.


5 strojů od 4 výrobců

Maďarský podrývák
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 31 l/ha
Rychlost: 6.5km/hod

Francouzský podrývák
Pracovní hloubka:42cm
Spotřeba: 32 l/ha
Rychlost: 6,8km/hod

Rumunský dlátový pluh robustnějšího typu
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 35,5 l/ha
Rychlost: 7km/hod

Rumunský dlátový pluh lehčího typu
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 27 l/ha
Rychlost: 7km/hod

STROM Terraland TN3000D/7 dlátový pluh
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 24.5 l/ha
Rychlost: 7km/hod

  
 Terraland v obklopení přihlížejících.  Porovnání práce dlátového pluhu STROM Terraland TN a klasického podrýváku. 

TERRALAND zvítězil v mnoha parametrech
Ze všech srovnávaných strojů vyšel nejlépe dlátový pluh TERRALAND TN nejen díky výborně promíchaným rostlinným zbytkům, rychlému přizpůsobení podmínkám (hydraulické nastavení zadních hrotových válců), ale hlavně díky spotřebě PHM. Nejnižší spotřeba byla u našeho dlátového pluhu dosažena speciální geometrií radlic.
Radlice je u strojů lomena pod 3 úhly. Prvním agresivně vniká a narušuje půdní profil, druhým vyvolává intenzivní mísicí efekt a třetím finálně zaklápí promíchanou hmotu. Nová verze dlátového pluhu Terraland Profi je navíc vybavena cutter diskovou sekcí, která by půdu na setí pravděpodobně i v těchto těžkých podmínkách připravila dokonale.

Ing. Jan Bednář

 

Zpět na novinky

16.
Srpen
2010

Ecoland EN 3000 – testujeme letošní novinku

Loňský rok se náš sortiment rozšířil o hloubkový kypřič Ecoland EC s vertikálním NON-STOP jištěním. Ačkoli tento polonesený stroj uspokojuje potřeby již několika desítek farmářů, stále chybí v jeho rodině provedení, které by uspokojilo potřeby i menších farmářů s traktory „nižších“ výkonových tříd. A právě tato potřeba hloubkového kypřiče s nízkým požadavkem na tahovou sílu a váhu stroje,…

Loňský rok se náš sortiment rozšířil o hloubkový kypřič Ecoland EC s vertikálním non-stop jištěním. Ačkoli tento polonesený stroj uspokojuje potřeby již několika desítek farmářů, stále chybí v jeho rodině provedení, které by uspokojilo i menší farmáře s traktory „nižších“ výkonových tříd. A právě tato potřeba hloubkového kypřiče s nízkým požadavkem na tahovou sílu a váhu stroje, která mnohdy limituje využití malých traktorů pro kypření, nás vedla k zahájení vývoje odlehčeného neseného provedení Ecolandu. V našem případě jsme zvolili cestu odjímatelné oje. Výsledkem je stroj Ecoland EN 3000RT jehož první prototyp jsme začali testovat během srpna ve spolupráci s farmářskou rodinou Koníčků z Mžan (okres Hradec Králové) a jak první testování dopadlo se dočtete níže.

Transport – první zkouška…

Prvním testem stroj prošel během transportu po vlastní ose z výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou do Mžan cca 55km. Pro toto provedení je charakteristické, že nedisponuje vlastní nápravou. To znamená, že jede po válci, nebo je nesený pokud se sundá oj. „Stroj se na silnici chová perfektně , je stabilnější než s klasickou nápravou, průjezd Hradcem byl bez jakýchkoliv komplikací. Pro malé zemědělce je to řešení, pokud chtějí mít těžký válec a nemají velký traktor“ komentuje jízdu s Ecolandem p.Koníček st. V případě většího traktoru je možné stroj objednat bez oje jako nesený do 3bodu traktoru (oje je odnímatelné), utužovací válec lze volit z naší široké nabídky: trubkový, V-ring, segmentový ocelový válec a zmiňovaný pryžový válec roadpacker.

První testování u Koníčků – p. Ondřej Koníčkem s otcem

„Mašina se táhne bez problému a mohu jet rychle…“ p. Koníček


Ecoland EN – seznamte se…

Ecoland EN 3000RT je hloubkový kypřič s pracovním záběrem 3, 3.5 a 4m . Stroj je vybaven kanadským vertikálním non-stop jištěním a může být osazen raličkami, mulch-mixovými radličkami s křidélky, nebo mulch dláty. Perfektně udělá jak podmítku , tak hloubkové zpracování půdy až do 35cm. V našem případě jsme testovali  stroj s mulch mixovými radličkami, které jsou specialistou na zpracování půdy s velkým množstvím rostlinných zbytků. Snadno vnikají do půdy a efektivně zpracují půdu v celém záběru stroje. Stroj nemá transportní nápravu, jezdí po pryžovém válci roadpacker – válec plní roli jak nápravy, tak utužovacího válce.

Testujeme na strništi a po bramborách

Stroj jsme testovali na strništi po obilí i po bramborách. Na slupicích byly nasazeny mulch mixové radličky s křidélky. Ty umožňují kvalitní práci stroje dokonce i v podmínkách s velkým množstvím rostlinných zbytků.  Stroj byl agregovaný s traktorem o výkonu 130koní pracoval v hloubce 20cm a pracovní rychlosti 13km/hod. „Mašina se táhne bez problému a mohu jet rychle, pak to skvěle míchá“ sděluje první dojmy s testů Ondřej Koníček.

Těžký kvalitní válec i pro agregaci s „menšími“ traktory

Zadní těžký pracovní válec Roadpacker dokonale zatáhne pozemek. Vzduch, který se vytváří okolo semen výdrolu je vytlačen a výdrol popř.plevel se dostává okamžitě do plného kontaktu s půdou. Ihned se tak nastartuje řízený proces růstu výdrolu a plevelů, které je následně vhodné zničit glyfosátem. Proto je válec jednou z nejdůležitějších součástí stroje. Kombinace těžkého kvalitní válce a traktorů nižších výkonnostních tříd byla vždy problém. A právě to Ecoland EN 3000RT řeší.

Pokračujeme v testování

Celkově vzato testování opadlo na výbornou. Pan Koníček byl se strojem spokojen jak při transportu, tak při práci a to nás těší nejvíce. Samozřejmě, že v testování pokračujeme i nadále, abychom zajistili požadovanou úroveň práce i při dlouhodobém zatížení. Testování nadále probíhá v celé ČR. Pokud si chcete prohlédnout prototyp stroje při práci, nebo odzkoušet na svém pozemku, kontaktujte některého z našich obchodních partnerů STROM v celé ČR, nebo SR a staňte se součástí vývojového teamu a uvádění Ecolandu EN do práce.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás