Zpět na novinky

20.
Březen
2017

Prokazatelně vyšší výnosy při použití hlubokého kypření

Ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin byl v sezóně 2014/2015 založen tříletý polní pokus za účelem porovnání vlivu hlubokého kypření a konvenční technologie zpracování půdy na vývoj a výnos porostů řepky olejné. Pokus byl založen na čtyřech lokalitách v zemědělských podnicích AGRO Žlunice a.s., ZEA Rychnovsko a.s., VFU Brno ŠZP Nový Jičín a K+K Břilice. Všechny lokality jsou charakteristické těžkými půdami.

Ke konečnému zhodnocení byly v ročníku 2015/2016 využity pouze tři lokality z důvodu poškození pokusných parcel kroupami na lokalitě Břilice.

K založení pokusu sloužila souprava kolového traktoru s čelním hydraulickým závěsem, na kterém byl agregován přetlakový zásobník na průmyslová hnojiva Fertibox umožňující variabilní hnojení do půdního profilu pomocí pneumatické dopravy hnojiva k aplikačnímu stroji, kterým byl pro účely pokusu dlátový pluh Terraland TN 3000 HD7R Profi.

Použitá souprava traktoru s dlátovým pluhem Terraland TN 3000 Profi a čelním zásobníkem na hnojivo Ferti-Box FB 2000F

Pracovní hloubka byla nastavena na 35 cm, hnojivo bylo v dávce 150 kg/ha ukládáno do hloubky 20 cm


Na základě metodiky byla do půdního profilu na hloubku 20 cm ukládána dávka 150 kg/ha Amofosu.

Orba a kypření pomocí radličkového kypřiče bylo prováděno stroji různých výrobců dle výskytu ve jmenovaných podnicích. Agrotechnika byla pro všechny podniky stejná. Po sklizni obiloviny se zajistilo uklizení slámy a provedla se mělká podmítka. Poté již následovalo primární zpracování půdy různými způsoby. Rozdíly přišly při předseťové přípravě, kde v některých podnicích po orbě nestačil jeden přejezd kompaktorem a na druhou stranu někde po dlátovém pluhu s Profi sekcí kompaktor nepoužili vůbec.

Výsledek práce po hlubokém kypření

Vzešlý porost řepky po orbě a dvojnásobné přípravě půdy kompaktorem


V průběhu vegetace se vyhodnocoval počet rostlin na metr, délka a váha kořene a průměr kořenového krčku. Nakonec se hodnotil výnos, se kterým se můžete seznámit v přiložené tabulce. Detailní vyhodnocení pokusu včetně dílčích výsledků a doporučení zveřejníme v některém z dalších příspěvků.

Výsledek vzešlého porostu řepky po hlubokém kypření strojem Terraland TN 3000 Profi

Vzešlý porost řepky pro zpracování půdy radličkovým kypřičem


Porovnání výnosů z rozdílných způsobů zpracování půdy 2015 / 2016

[t/ha]ORBATERRALANDRADLIČKOVÝ KYPŘIČ
Žlunice4,454,64,47
%100103,37100,28
Dlouhá ves2,873,353,02
%100116,64105,24
Nový Jičín4,314,554,53
%100105,58105,15
Průměr3,884,174
%100107,46103,31

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás