SWIFTERDISC XO_F

SWIFTERDISC XO_F je kompaktní krátký diskový podmítač určený pro vysoké pracovní rychlosti a to až pro rychlost 15 km/h.

Díky dokonalému rozložení těžiště (náprava před válci) vyniká stroj dokonalou stabilitou a to i při velmi vysokých pracovních rychlostech.

Každé rameno je osazeno párem disků 520×5 mm (Twin-Disc systém). V nabídce najdete i unikátní A-disky, které agresivně řežou rostlinné zbytky a vynáší z půdy více hlíny (oproti klasickým diskům). Díky tomu dokážete lépe zpracovat a zapravit i velké množství rostlinných zbytků.

Dokonalou rovinu pole (bez hrůbků mezi válci) zajistí zadní pěch složený ze 3 dílů s překrytím.

větší stabilitu a lepší vedení strojePřední podpěrná kola znamenajípři vysokých rychlostechností díky systému Twin-Discve 2 řadách s vysokou průchod-Zubaté disky nebo A-disky Utužovací pěchya drobicí válce Integrovaná pojezdová náprava rozloží těžiště stroje.Stroj je dokonale stabilní
Typ stroje polonesený diskový podmítač krátké koncepce
Pracovní orgány 2 řady disků 520×5 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky), řezací válec Trash cutter,
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, pneumatikový, V-ring, roadpacker, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
Jištění každé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
Využití rychlá, plošná, nízkonákladová a kvalitní podmítka, nařezání rostlinných zbytků, předseťová příprava
Pracovní operace nakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení, předseťová příprava, výsev meziplodin a utužení

 

Díky integrované nápravě je stroj vysoce stabilní a má malý poloměr otáčení.

Intenzivní zpracování strniště, nebo předseťová příprava ve vysokých rychlostech. Kvalitu práce zvyšuje použití A-disků.

SwifterDisc XO_F můžete vybavit secí jednotkou Alfa Drill pro výsev meziplodin a travin.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.
 2. Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.
 3. Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).
 4. Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.
 1. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.
 2. Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.
 3. Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.

SwifterDisc XO_F lze vybavit sekcí jednotkou Alfa Drill pro zakládání porostů meziplodin.

Swifterdisc

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.
 2. Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.
 1. Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.
 2. Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.
 
Josef Skála, předseda družstva Stroj při práci perfektně drobí hroudy a rovná pozemek. Musím říci, že s tímto novým strojem jsem velmi spokojen, protože stabilita stroje je i při vyšší rychlosti nad 15 km/h velmi dobrá.

Ing. Jaroslav Skála | předseda družstva
Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole | okres Příbram
1 295 ha | SwifterDisc XO 6000 F

Swifterdisc

SWIFTERDISC využijete na

 1. Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.
 2. Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.
 3. Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.
 1. Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).
 2. Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

Ukázka práce po obilovině

Ukázka práce po obilovině
stroj: SwifterDisc XE 10000
hloubka zpracování: 7 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 18 km/h
spotřeba paliva: 6,5 l/ha

Ukázka práce v hrubé brázdě

Ukázka práce v hrubé brázdě
stroj: SwifterDisc XO 6000 F
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 10 km/h
spotřeba paliva: 9 l/ha

Více pro kvalitu práce

A-DISKY
Nová dimenze kvality práce

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

Břity s výraz-
nou řezací
schopností

Směr rotace
disku

Profilování vytváří
více hlíny pro
zaklopení rostlin-
ných zbytků

TWIN–DISC
LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA

Pojezdová náprava umístěná před pěchy dokonale vyrovnává těžiště stroje a snižuje poloměr otáčení na souvratích.

SKLÁDÁNÍ STROJE

SwifterDisc XO_F je sklopný kolem centrálních rámů dvěma křídly směrem vzhůru. Transportní šířka stroje do 3 m.

Proč podmítat včas po sklizni

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

Swifterdisc

DISK O PRŮMĚRU 520×5 MM

Podmítače SwifterDisc jsou v základní výbavě vybaveny zubatými disky o průměru 520×5 mm. Za příplatek je možné stroj nechat osadit agresivním typem profilovaného disku A-disk.

AXIÁLNÍ BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřeny dvěmi statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnícími žebry a běhají v pevném kovovém tělese.

1 – dynamické kazetové těsnění se čtyřmi žebry,
2 – kovové těleso,
3 – statické těsnění,
4 – čtyřbodé ložisko,
5 – dvojité těsnění

JIŠTĚNÍ DISKŮ

Gumové segmenty amortizují rázy vznikající při zpracování půdy. Stroj pracuje rychle a bez údržby i ve velmi náročných podmínkách. Guma je vysoce kvalitní s dlouhou životností.

BOČNÍ CLONA

Stroje SwifterDisc mohou být vybaveny bočními clonami (disky), které zabraňují vytváření hrůbků na krajích stroje. Jednotlivé jízdy nejsou viditelné.

HYDRAULICKÝ PŘEDNÍ SMYK – CRUSHBAR

Modely SwifterDisc XO_F a XE mohou být vybaveny předním hydraulicky ovládaným smykem. Ten je vynikající pro předseťovou přípravu. Rovná pozemek včetně hrubé brázdy před prací disků.

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

PPracovní hloubka se nastavuje jednoduše na vedení válců stroje, popř. na předních podpěrných kolech. Pracovní hloubka lze nastavit mechanicky nebo hydraulicky.

Swifterdisc

Stabilní zpracování v rovině

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

Pracovní orgány

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

Dvouválce

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Pneumatikový pěch

Pneumatikový pěch

Pěch složený z pneumatik (27×8,5 15 8PR) vhodný do středně těžkých půd s dobrou průchodností v případě velké vlhkosti.
• váha: 180 kg/m
• průměr: 700 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dvojitý U-ring pěch

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Cutpack pěch

Cutpack pěch

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Roadpacker pěch

Roadpacker pěch

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

Závěs

Oko

Oko

35 mm • 40 mm • 51 mm

Miska

Miska

K80

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

Volitelné

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR zpevněný

Boční clony

Boční clony

Hydraulická regulace hloubky

Hydraulická regulace hloubky

Zavlačovač

Zavlačovač

Podpěrná kola

Podpěrná kola

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Trash cutter

Trash cutter

SWIFTERDISC XO_F XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F
Pracovní šířka m 4 4.5 5 6 7.5
Přepravní šířka m 3 3 3 3 3
Přepravní délka m 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet disků ks 32 36 40 48 60
Doporučený výkon* HP 120 - 160 140 - 170 170 - 220 200 - 260 290 - 340
Celková hmotnost** kg 3680 - 5860 3890 - 6350 4110 - 6860 4490 - 7570 5720 - 9000

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTERDISC XO_F

Fotografie

Prospekt

Zkušenosti s diskovým podmítačem ve skupině RABBIT
10.
Září
2018

Zkušenosti s diskovým podmítačem ve skupině RABBIT

V ZP Keblov, který je součástí skupiny RABBIT Trhový Štěpánov a.s., mají bohaté zkušenosti s diskovým podmítačem SWIFTERDISC XO 8000 F. Pořídili ho v roce 2017 a od té doby s ním při podmítkách dělají pravidelně více než 70 ha za směnu. Jaké mají zkušenosti a jaké měli výnosy při žních? To a spoustu dalších informací z podniku ZP Keblov se dozvíte v reportáži.

SWIFTERDISC nahradil 17 let pracující DOWNLANDS
23.
Červenec
2018

SWIFTERDISC nahradil 17 let pracující DOWNLANDS

V Zemědělském obchodním družstvu Starosedlský Hrádek v okrese Příbram hospodaří převážně se zemědělskou technikou BEDNAR v agregaci s traktory John Deere. Vlastní již 10 strojů BEDNAR. První z nich pořídili v roce 2001 a poslední letos na jaře. O jaké stroje se jedná? Jakou s nimi mají zkušenost? Spoustu dalších informací z podniku ZOD Starosedlský Hrádek se dozvíte v tomto článku.

Na Pardubicku podmítají od letošního roku dva nové podmítače BEDNAR
02.
Září
2016

Na Pardubicku podmítají od letošního roku dva nové podmítače BEDNAR

SWIFTERDISC XO_F je diskový podmítač vyvinutý pro vysoké pracovní rychlosti a výkony. Rychlost a preciznost zaručuje konstrukce stroje s nápravou před zadními válci, dobře rozložené těžiště a s tím spojná stabilita stroje především při vyšších pracovních rychlostech. Přesně tento stroj o pracovním záběru 5 metrů na letošní sezónu pořídilo Zemědělské a obchodní družstvo Agro Trade Staré Čívice.

Nový Swifterdisc v zemědělském družstvu v Okříškách
26.
Srpen
2014

Nový Swifterdisc v zemědělském družstvu v Okříškách

Zemědělské družstvo Okříšky u Třebíče hospodaří na celkové výměře 3 200 ha, z čehož je 2650 ha orné půdy na které pěstují převážně obiloviny dále řepku olejku a kukuřici na siláž. Zbytek výměry jsou TTP.  V živočišné výrobě se věnují chovu mléčného skoku a prasat. 

Úspěšné předvádění diskového podmítače Swifterdisc v ZOD se sídlem v Kolinci
23.
Květen
2014

Úspěšné předvádění diskového podmítače Swifterdisc v ZOD se sídlem v Kolinci

Zemědělské obchodní družstvo se Sídlem v Kolinci se nachází nedaleko Klatov v Západočeském kraji. V čele s předsedou družstva Ing. Františkem Kohoutem st. hospodaří na celkové výměře 1500 ha z čehož je asi 500 ha zapsáno v registru ekologických farem. Na 700 ha orné půdy pěstují převážně obiloviny, řepku ozimou a kukuřici. Živočišná výroba se pak specializuje na produkci hovězího masa o cca 400 ks a výkrmu brojlerů.

Diskový podmítač v jarní předseťové přípravě
18.
Duben
2014

Diskový podmítač v jarní předseťové přípravě

ZD Údolí v Olešné u Pelhřimova hospodaří na celkem 1250 ha půdy, z čehož je 250 ha luk a pastvin. Kromě klasických obilovin se věnují pěstování kukuřice, řepky a na 90 ha pěstují také brambory. Živočišná výroba představuje stádo o celkovém počtu 1250 ks hovězího dobytka včetně cca 550 ks krav. Po loňském úspěšném předvádění diskového podmítače Swifterdisc XO 6000F se po pečlivém výběru rozhodli tento stroj ve spolupráci se společností Agrozet České Budějovice středisko Pelhřimov (obchodní zástupce p. Jiří Procházka) zakoupit a protože byl stroj konfigurován v nadstandardní výbavě včetně předního páskového smyku, vrátili jsme se letos na jaře zpět do Olešné, abychom vyhodnotili práci stroje po prvních hektarech v hrubé brázdě.

Předání nového diskového podmítače ve společnosti Rustico Vysoká s.r.o.
07.
Březen
2014

Předání nového diskového podmítače ve společnosti Rustico Vysoká s.r.o.

Rustico Vysoká s.r.o. sídlící nedaleko obce Rožmitál pod Třemšínem je malá rodinná firma. Hospodaří na vlastních 80 ha orné půdy, zabývá se především provozováním služeb v zemědělství - chemickou ochranou rostlin, zpracováním půdy, mulčováním, sklizní obilovin a zemědělskou dopravou. Ve Vysoké u Příbrami jsme se během zimy sešli se zástupcem společnosti STROM Západ - p. Karlem Maškem (vedoucím servisu), abychom společně předali nový diskový podmítač Swifterdisc XO 6000F.

Úspěšné předvádění Swifterdiscu XO 6000F v ZD Údolí v Olešné u Pelhřimova
12.
Prosinec
2013

Úspěšné předvádění Swifterdiscu XO 6000F v ZD Údolí v Olešné u Pelhřimova

Začátkem měsíce srpna 2013 jsme ve spolupráci se společností Agrozet České Budějovice (pobočka Pelhřimov) byli požádáni o zapůjčení nového diskového podmítače Swifterdisc XO 6000F do ZD Údolí v Olešné u Pelhřimova. V čele s předsedou představenstva Ing. Václavem Bundou zde hospodaří na celkem 1250 ha půdy, z čehož je asi 250 ha luk a pastvin. Kromě klasických obilovin se dále věnují pěstování kukuřice, řepky a na 90 ha brambor. Živočišná výroba pak představuje stádo o celkovém počtu 1250 ks hovězího dobytka včetně cca 550 ks krav.

Příprava s novým Swifterdiscem XO 6000F
14.
Květen
2013

Příprava s novým Swifterdiscem XO 6000F

Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole hospodaří nedaleko Příbrami na pozemcích o celkové výměře cca 1100 ha. Kromě živočišné výroby, kterou představuje asi 150 dojnic se na zhruba 850 ha zabývá pěstováním obilovin, řepky a kukuřice. Na podzim loňského roku využili zástupci této společnosti Ing. Skála (předseda družstva) a p. Míka (místopředseda) zvýhodněnou nabídku ...

Škrabka V-ring válec

Škrabka V-ring válec

XO_F, XE

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1
A-disk 520 × 5 mm

A-disk 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060230 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Rotační hvězdice – levá

Rotační hvězdice – levá

XO_F, XE

 • 1 - KM060251 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Rotační hvězdice – pravá

Rotační hvězdice – pravá

XO_F, XE

 • 1 - KM060250 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

XO_F, XE

 • 1 - KM060349 SLUPICE 1
 • 2 - KM060369 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
Zavlačovač prutový

Zavlačovač prutový

XO_F

 • 1 - KM030007 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - 00002940 PODLOŽKA 1
 • 3 - KM380001 TŘMEN 1
 • 4 - KM000154 MATICE 2
Škrabka Segmentový válec

Škrabka Segmentový válec

XO_F, XE

 • 1 - 00029738 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046596 DRŽÁK 1
Zubatý disk 520 × 5 mm

Zubatý disk 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060286 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1