TERRALAND TN_PROFI

TERRALAND TN_PROFI je klasický dlátový pluh Terraland TN doplněný o 2 řady Cutter disků se samočištěním, které perfektně dokončí práci předešlých radlic s křídly a tandemových hrotových válců.

Díky Cutter diskům dosáhnete v mnoha případech dokonalé struktury půdy pro setí již po prvním zpracování půdy.

Cutter disky se skládají hydraulickým ramenem na stroj, čímž je dosaženo kompaktních přepravních rozměrů.

2 řady radlics křídly Tandemovéhrotové válce 2 řadyCutter disků Rám z vysokopevnostníoceli Alform
Concept Terraland TN_PROFI
Typ stroje nesený dlátový pluh
Pracovní orgány 2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce,
2 řady Cutter disků
Jištění tažným šroubem (TN_Profi) / hydraulicky (TN_H Profi)
Využití hluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu
Pracovní operace intenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, hrubé rozdrobení hrud na povrchu, utužení, jemné nadrcení hrud a kvalitní urovnání

 

Vhodná kombinace pracovních orgánů dovoluje perfektní zpracování i obtížných půd při nízké potřebě koňských sil.

Radlice jsou navrženy tak, že snadno vnikají do půdy a vyvolávají mísící efekt, čímž dojde k zapravení rostlinných zbytků. Hroudy na povrchu kvalitně rozdrobí kombinace zadních válců.

Dokonalou finalizaci práce zajistí 2 řady Cutter disků se samočistícím efektem, které kvalitně nadrtí hroudy na povrchu a povrch urovnají.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.
 2. Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.
 3. Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.
 4. Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.
 1. Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.
 2. Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.
 3. Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.
Terraland

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.
 2. Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.
 3. Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.
 1. Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.
 2. Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Roadpacker/Tyrepacker.
 3. Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.
 
Portrait Před pořízením jsme měli možnost stroj vyzkoušet v těžkých podmínkách po skládce cukrovky. Z naší výměry je 500 ha težkých nivních půd, při sklizni cukrovky často dochází k devastaci ornice nejenom na souvratích, ale i na celém honu. Touto metodou je možno problémové pozemky zpracovat v jedné operaci za nižších nákladů než klasickými metodami.

Ing. František Kvasnička | místopředseda družstva
ZD Klenovice na Hané | družstvo okres Prostějov
2900 ha | Terraland TN 3000 D7R PROFI

JIŠTĚNÍ SLUPIC

Slupice jsou jištěny šrouby na tah nebo hydraulickým non-stop jištěním pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Jistící síla každé radlice začíná na 1 000 kg a končí na 1 500 kg.

2 ŘADY RADLIC S KŘÍDLY, DLÁTA 70/40 MM

Radlice je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. Křídla radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovaly tvorbu hrud.

TANDEMOVÉ HROTOVÉ VÁLCE

Tandemové zadní válce o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Váha 202 kg/m.

TERRALAND využijete na

 1. Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).
 2. Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.
 3. Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.
 1. Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.
 2. Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.
 3. A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE TERRALAND TN_RT

— 1× diskování, hloubka: 8 cm
— použití Terralandu, hloubka: 40 cm
— pracovní rychlost: 10–12 km/h
— spotřeba paliva: 16–18 l
— příprava pro setí řepky ozimé

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE TERRALAND TN_PROFI

— 1× diskování, hloubka: 15 cm
— použití Terralandu, hloubka: 40 cm
— pracovní rychlost: 10–12 km/h
— spotřeba paliva: 18–20 l

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO TERRALAND TN

— použití Terralandu, hloubka: 45 cm
— pracovní rychlost: 7–9 km/h
— spotřeba paliva: 23–25 l

Terraland

3 úhly pro snadnou práci

Terraland dlato

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.


 1. První úhel je položen tak, aby nedocházelo k vynášení spodních vrstev půdy (chudých na živiny) do hloubek, ve kterých dochází k uložení osiva. První úhel agresivně naruší plužní pánev.
 2. Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.
 3. Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.
 
Terraland

KYPŘIČ

DLÁTOVÝ PLUH

Zpomalení růstu

 

Řepka olejná

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

voda a vzduch

Terraland dlato

Kukuřice – fáze růstu „6. list“

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Terraland

Pracovní části

TERRALAND šetří čas a peníze Použitím Terralandu se významně
snižují náklady:

 1. Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.
 2. Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.
 1. Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.
POROVNÁVANÉ ČINITELE TERRALAND PLUH
Nejčastější pracovní hloubka 30–45 cm, více vody a vzduchu 15–25 cm, vytváření nepropustné vrstvy
Nejčastější pracovní rychlost 8–12 km/h 6–8 km/h
Nejčastější pracovní záběr 3 m 3 m (7radličný pluh)
Náklady na následné polní práce Nižší – žádné skývy Skývy
Náklady na opotřebitelné díly Nižší – pouze dláta Dláto, ostří, plaz, výměnný díl, odhrnovačka
Investiční náklady Nižší pro stejný pracovní záběr Vyšší
Spotřeba PHM Nižší při větší pracovní hloubce Vyšší
Terraland Terraland

Série Terraland TN_PROFI

Terraland TN_PROFI a může se sít
Terraland TN_PROFI je dlátový pluh Terraland TN doplněný o 2 řady cutter disků se samočištěním. Terraland TN_PROFI, vybavený dvěmi řadami kypřících radlic, tandemový hrotovými válci a cutter diskovou „krájecí“ sekcí, je stroj, který během jediného přejezdu vytvoří podmínky pro secí stroj. Cutter disková sekce finalizuje pracovní operaci a má následující úkoly:

 • Nařezat najemno hroudy, čímž se vytvoří půdní struktura, která umožňuje přímo za Terralandem TN_PROFI použít secí stroj pro výsev.
 • Zaklopit a schovat rostlinné zbytky do půdy tak, aby pozemek zůstal co možná nejvíce bez rostlinných zbytků a proces tlení rostlinného materiálu mohl proběhnout co nejrychleji.
 • Srovnat půdu za strojem tak, aby byla vytvořena dokonalá rovina pro setí bez rýh a jiných nedostatků.

CUTTER DISKY

Cutter disková sekce (baterie) je tvořena 2 řadami vějířových disků o průměru 520×5 mm. Disky řežou, zaklápí rostlinný materiál a rovnají povrch pro secí stroje. Cutter disky jsou vloženy do sebe. Je tak zajištěn efekt samočištění disků pro případ velmi vlhkých podmínek.

TRANSPORT CUTTER DISKŮ

Cutterdisková sekce se skládá hydraulicky nad stroj. Tato pozice umožňuje pracovat i bez zadní cutter sekce, např. v podmínkách s větším počtem rostlinných zbytků.

Pěchy a válce

Cutterpack pěch

Cutterpack pěch

Závěs

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs

Základní výbava

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Volitelné

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

TERRALAND TN_PROFI TN 3000 PROFI D7R TN 3000 H PROFI D7R TN 4000 H PROFI D7R TN 4000 PROFI D9R TN 4000 H PROFI D9R
Pracovní šířka m 3 3 4 4 4
Přepravní šířka m 3 3 4 4 4
Přepravní délka m 3 3.1 3.1 3 3.1
Pracovní hloubka* cm 15 - 65 15 - 65 15 - 65 15 - 65 15 - 65
Počet radlic ks 7 7 7 9 9
Rozteč radlic cm 40 40 56.5 42.5 42.5
Doporučený výkon* HP 230 - 290 230 - 290 230 - 290 290 - 360 290 - 360
Celková hmotnost** kg 3400 - 3600 4150 - 4500 4350 - 4700 4150 - 4350 4700 - 5050

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

TERRALAND TN_PROFI
TERRALAND TN_PROFI
TERRALAND TN_PROFI

Fotografie

Prospekt

Hluboké zpracování půdy před setím řepky dlátovým pluhem s cutterdiskovou sekcí
17.
Srpen
2016

Hluboké zpracování půdy před setím řepky dlátovým pluhem s cutterdiskovou sekcí

Farma Jiří Jetleb a syn hospodaří v obci Vrdy v okrese Kutná Hora na přibližně 680 ha převážně těžkých půd. V loňském roce požádali svého prodejce zemědělské techniky Agrometall Heřmanův Městec o zapůjčení stroje, který jim vyřeší základní přípravu půdy před setím řepky, protože jejich klasická orební technologie nebyla z důvodu extrémního vysušení půdního profilu na části jejich výměry vůbec realizovatelná. V Agrometallu jim zapůjčili předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 s hydraulickým jištěním pracovních orgánů a jak uvádí pan Jiří Jetleb st. bez tohoto stroje by loni 100 ha pod řepky nezpracovali.

TERRALAND TN_Profi ve společnosti Agrona Staré Město
17.
Únor
2016

TERRALAND TN_Profi ve společnosti Agrona Staré Město

Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin a silážní kukuřice pro živočišnou výrobu a vlastní bioplynovou stanici o instalovaném výkonu 1400 kW. V menší míře pěstují i  cukrovou řepu. Na podzim roku 2014 zde vyzkoušeli klasický TERRALAND TN, ale nakonec se rozhodli pro verzi TN_Profi.

Terraland Profi v suchu a s přehledem
31.
Srpen
2015

Terraland Profi v suchu a s přehledem

Letošní suché léto nadělalo vrásky mnohým zemědělcům, už při sklizni, natož po ní. Mnozí si dávali otázky typu „Co teď s tím? Podmítač nejde do země, pluhem děláme obří hrudy, které ničím nerozbijeme!“, několik z nich našlo odpověď právě v dlátovém pluhu Terraland Profi. 

S cutterdisky stačí jeden přejezd
10.
Únor
2012

S cutterdisky stačí jeden přejezd

Snižování nákladů souvisejících s přípravou půdy bylo, je a bude odvěké téma. Terraland je strojem, který je schopen za velmi nízkých provozních a pořizovacích nákladů připravovat půdu v rozlišných pracovních hloubkách a to i s velkým množstvím rostlinných zbytků. Pro dosažení kvalitní přípravy pro setí jsme v několika případech odzkoušeli zpracovat půdu Terralandem TN a ...

Nůž D

Nůž D

TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060172 KRYT 1
 • 2 - KM000033 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Křídlo levé a pravé

Křídlo levé a pravé

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060351 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060350 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000550 ŠROUB 2
 • 4 - KM000241 MATICE 2
Tažný šroub D

Tažný šroub D

TN_D, TN_HD, TN_PROFI

 • 1 - KM000091 ŠROUB 1
 • 2 - 00004666 SLUPICE 1
 • 3 - 00123400 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000003 MATICE 1
 • 5 - KM000323 MATICE 1
Coulter

Coulter

TN_Profi

 • 1 - KM060296 DISK 1
Dláto 70 mm

Dláto 70 mm

TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060171 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 70 mm LONG LIFE

Dláto 70 mm LONG LIFE

TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060411 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 40 mm

Dláto 40 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060231 DLÁTO 1
 • 2 - KM000857 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2
Dláto 40 mm LONG LIFE

Dláto 40 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060340 DLÁTO 1
 • 2 - KM000854 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2