TERRALAND TN_RT

TERRALAND TN_RT je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm a to i v letních měsících.

Terraland TN_RT vychází konstrukčně z modelu Terraland TN, ale je navíc vybaven odnímatelnou tažnou ojí a zadním těžkým pěchem (pneumatikový). Toto řešení je určeno pro hloubkové kypření půdy v letních měsících např. pro řepku ozimou, kdy je potřeba půdu uzavřít, aby nedocházelo k jejímu prosychání.

Pro podzimní (zimní) práce je možné zadní pěch i tažnou oj demontovat, čímž proměníte Terraland v ideálního pomocníka na podzim (zimu).

2 řady radlic s křídly Tandemové hrotové válce Těžký zadní pěch Rám z vysokopevnostní oceli Alform
Typ stroje polonesený dlátový pluh
Pracovní orgány

2 řady radlic s křídly, zadní hrotové tandemové válce, zadní těžký pěch (pneumatikový), roadpacker

Jištění hydraulicky
Využití hluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu, díky zadním těžkým pěchům (pneumatikový) uzavření půdy (ochrana proti ztrátě vlhkosti v letních měsících)
Pracovní operace intenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, rozdrobení hrud na povrchu, výrazné utužení zadním těžkým pěchem (pneumatikový)

 

Opotřebená oboustranná dláta vyměníte, nebo otočíte během několika vteřin díky systému Quick-Change.

Každá slupice je chráněna hydraulickým jištěním, takže můžete bezpečně pracovat i v nejobtížnějších podmínkách, aniž byste se báli poškození stroje.

S ojí se stroj snadno přepravuje po zadním válci. Díky odnímatelné oji se může proměnit v nesený.


Agronomické výhody stroje

 1. Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.
 2. Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.
 3. Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.
 4. Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.
 1. Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.
 2. Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.
 3. Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.
Terraland

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.
 2. Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.
 3. Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.
 1. Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.
 2. Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Tyrepacker.
 3. Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.
 
Terraland

Odpar
H2O

Pěch

Přístup
O2

Hloubka
35–55 cm

Hrotové válce

Minimální odpar
H2O

 

JIŠTĚNÍ SLUPIC

Slupice jsou jištěny šrouby na tah nebo hydraulickým non-stop jištěním pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Jistící síla každé radlice začíná na 1 000 kg a končí na 1 500 kg.

2 ŘADY RADLIC S KŘÍDLY, DLÁTA 70/40 MM

Radlice je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. Křídla radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovaly tvorbu hrud.

TANDEMOVÉ HROTOVÉ VÁLCE

Tandemové zadní válce o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Váha 202 kg/m.

Terraland

3 úhly pro snadnou práci

Terraland dlato

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.


 1. První úhel je položen tak, aby nedocházelo k vynášení spodních vrstev půdy (chudých na živiny) do hloubek, ve kterých dochází k uložení osiva. První úhel agresivně naruší plužní pánev.
 2. Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.
 3. Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.
 
Terraland

KYPŘIČ

DLÁTOVÝ PLUH

Zpomalení růstu

 

Řepka olejná

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

voda a vzduch

Terraland dlato

Kukuřice – fáze růstu „6. list“

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Terraland

Pracovní části

TERRALAND šetří čas a peníze Použitím Terralandu se významně
snižují náklady:

 1. Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.
 2. Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.
 1. Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.
POROVNÁVANÉ ČINITELE TERRALAND PLUH
Nejčastější pracovní hloubka 30–45 cm, více vody a vzduchu 15–25 cm, vytváření nepropustné vrstvy
Nejčastější pracovní rychlost 8–12 km/h 6–8 km/h
Nejčastější pracovní záběr 3 m 3 m (7radličný pluh)
Náklady na následné polní práce Nižší – žádné skývy Skývy
Náklady na opotřebitelné díly Nižší – pouze dláta Dláto, ostří, plaz, výměnný díl, odhrnovačka
Investiční náklady Nižší pro stejný pracovní záběr Vyšší
Spotřeba PHM Nižší při větší pracovní hloubce Vyšší
Terraland Terraland

Série Terraland TN_RT

Univerzální stroj Terraland TN_RT pro letní i podzimní práce
Terraland TN_RT vychází konstrukčně z modelu Terraland TN, je navíc vybaven odnímatelnou tažnou ojí a zadním těžkým pěchem. Toto řešení je určeno pro hloubkové kypření půdy v letních měsících, např. pro řepku ozimou, kdy je potřeba půdu uzavřít. To zajistí pěch. Nedochází tak k prosychání svrchní vrstvy půdy od slunce a větru.

Pro podzimní (zimní) práce je možné pěch i tažnou oj demontovat, čímž proměníte Terraland v ideálního pomocníka na podzim (zimu) bez zadního utužení, které není před zimou vhodné.

UTUŽOVACÍ PĚCHY PRO LETNÍ PŘÍPRAVU PŮDY

Zadní těžký Pneumatikový pěch  je pěch vhodný do všech podmínek. Rovnací efekt díky hmotnosti těchto pěchů je přímo excelentní a přilnavost půdy díky gumě téměř nulová. Pěch svoji vahou uzavře půdu, ve které zůstává vláha nutná pro osivo další plodiny. Je konstruován tak, že ho stroj využívá zároveň jako transportní nápravu.
— Pneumatikový pěch: váha 180 kg/m (včetně systému stěrek), průměr 700 mm
 

ODNÍMATELNÁ OJ

Tažná oj je u stroje Terraland TN_RT odnímatelná. Stačí demontovat čepy a polonesený stroj se promění v nesený, který je možné agregovat s traktorem přes 3bodový závěs kategorie III./IV.

Pěchy a válce

Roadpacker pěch

Roadpacker pěch

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

Závěs

Oko

Oko

51 mm • 71 mm

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

Základní výbava

Tažná oj

Tažná oj

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Pneumatikový pěch

Pneumatikový pěch

Pěch složený z pneumatik (27×8,5 15 8PR) vhodný do středně těžkých půd s dobrou průchodností v případě velké vlhkosti.
• váha: 180 kg/m
• průměr: 700 mm

Hydraulické jištění pracovních těles

Hydraulické jištění pracovních těles

Volitelné

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Boční clony

Boční clony

TERRALAND TN_RT TN 3000 H M7RT
Pracovní šířka m 3
Přepravní šířka m 3
Přepravní délka m 7.2
Pracovní hloubka* cm 15 - 55
Počet radlic ks 7
Rozteč radlic cm 40
Doporučený výkon* HP 180 - 220
Celková hmotnost** kg 3850 - 4550

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

TERRALAND TN_RT

Fotografie

Prospekt

Nůž M

Nůž M

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060200 KRYT 1
 • 2 - KM000232 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Křídlo levé a pravé

Křídlo levé a pravé

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060351 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060350 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000550 ŠROUB 2
 • 4 - KM000241 MATICE 2
Tažný šroub M

Tažný šroub M

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM000091 ŠROUB 1
 • 2 - 00039317 SLUPICE 1
 • 3 - 00123400 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000003 MATICE 1
 • 5 - KM000323 MATICE 1
Dláto 70 mm

Dláto 70 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060414 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 70 mm LONG LIFE

Dláto 70 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060410 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 40 mm

Dláto 40 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060231 DLÁTO 1
 • 2 - KM000857 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2
Dláto 40 mm LONG LIFE

Dláto 40 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060340 DLÁTO 1
 • 2 - KM000854 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2