TERRALAND TO

TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm.

2 řady radlic s křídly a tandemový hrotový válec kvalitně zpracují i obtížné půdy.

Centrální rám je tvořen čtyřmi nosníky a nosné rámy sekcí jsou vyrobeny z profilu 150×150 mm pro vyšší odolnost.

Transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci bez válce (např. ve velmi mokrých podmínkách).

Díky zadní tážné oji lze za stroj připojit tažený pěch Cutterpack nebo Presspack pro finalizaci pracovních operací.

2 řady radlic s křídlybez zadních pěchů. Za koly pracují radlice, nevznikají žádné koleje. Integrovaná pojezdová náprava umožňuje práci Robustní hydraulické jištění radlic (1500kg)tandemové válce Zadní hrotové Tažná oj pro další nářadí
Concept Terraland TO

 

Typ stroje tažený dlátový pluh
Pracovní orgány 2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce
Jištění hydraulicky
Využití hluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu, zásobní hnojení (Ferti-Box)
Pracovní operace intenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, hrubé rozdrobení hrud na povrchu, utužení

 

Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Pracovní záběry až 6 m nabízejí vysoké denní výkony pro hluboké zpracování půdy.
 

Transportní náprava umožňuje v případě potřeby práci bez válce.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více přístupné vláhy ke kořenům.
 2. Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.
 3. Narušení nepropustných půdních vrstev během jednoho přejezdu.
 4. Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.
 1. Zpětné utužení půdy pro zachování vláhy v letních měsících díky připojitelnému Presspacku, nebo finální drcení pro přípravu seťového lůžka pomocí Cutterpacku.
 2. Dokonalé zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.
 3. Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.
 4. Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.
 5. Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.
Terraland

Přínosy, které znamenají úsporu a lepší výnosy

 1. Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.
 2. Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.
 3. Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.
 1. Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.
 2. Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace lze za stroj připojit tažený pěch Cutterpack nebo Presspack.
 3. Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

JIŠTĚNÍ SLUPIC

Hydraulickým non-stop jištěním pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Jistící síla každé radlice začíná na 1 000 kg a končí na 1 500 kg.

2 ŘADY RADLIC S KŘÍDLY, DLÁTA 70 MM NEBO 40 MM

Radlice je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. Křídla radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovaly tvorbu hrud.

TANDEMOVÉ HROTOVÉ VÁLCE

Tandemové zadní válce o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat např. v kamenitých půdách. Váha 202 kg/m.

Terraland

TERRALAND využijete na

 1. Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).
 2. Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.
 3. Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.
 1. Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.
 2. Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland TO je velmi průchodný stroj a díky integrované transportní nápravě můžete pracovat i bez zadních tandemových válců.
 3. A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ ŘEPNIŠTĚ

– hloubka: 35 cm
— pracovní rychlost: 10–12 km/h
— spotřeba paliva: 16–18 l

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE

— hloubka: 40 cm
— pracovní rychlost: 8–10 km/h
— spotřeba paliva: 20–22 l

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

— hloubka: 45 cm
— pracovní rychlost: 7–9 km/h
— spotřeba paliva: 23–25 l

Terraland

3 úhly pro snadnou práci

Terraland dlato

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.


 1. První úhel je položen tak, aby nedocházelo k vynášení spodních vrstev půdy (chudých na živiny) do hloubek, ve kterých dochází k uložení osiva. První úhel agresivně naruší plužní pánev.
 2. Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.
 3. Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.
 
Terraland

KYPŘIČ

DLÁTOVÝ PLUH

Zpomalení růstu

 

Řepka olejná

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

 
Portrait Terraland TO jsme si pořídili ze dvou důvodů. Prvním důvodem byl problém s dlouhodobým utužením pozemků, druhým důvodem byly podmáčené pozemky. Terralandem zpracováváme půdu do 40 cm, eliminujeme utužení půdy a vytváříme co možná nejlepší podmínky pro následné plodiny. Již po jednom přejezdu je utužení odstraněno, navíc pole zůstávají rovná díky kvalitní práci zadních hrotových válců,“ říká ředitel farmy Andreas Hansen.

Maik Schröter
Zemědělské družstvo Elbniederung Eutzsch e.G. | Německo
2300 ha | Terraland TO 6000

Terraland

Voda a vzduch

Terraland dlato

Kukuřice – fáze růstu „6. list“

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Terraland

Pracovní části

Práce v extrémních podmínkách díky integrované nápravě
Integrovaná náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci stroje bez zadních tandemových válců, za transportními koly pracují další radlice. V případě vlhkých podmínek je možné jednoduše válce vyřadit z provozu a zpracovávat půdu bez válců.


Zejména při zpracování půdy na zimu není nutné půdu utužovat. Navíc díky umístění nápravy ve středu stroje je stroj obratnější při otáčení na souvratích – poloměr otáčení je kratší.

KOMFORTNÍ SYSTÉM VÝMĚNY DLÁT QUICK-CHANGE

Každá pracovní radlice je osazena oboustranným dlátem (80/40 mm) pomocí systému Quick-Change. Princip spočívá v nasunutí oboustranného dláta na konec radlice a zajištění jediným jistícím čepem. Quick-Change systém nabízí vysoký uživatelský komfort.

SNADNÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Pracovní hloubka se nastavuje hydraulicky pomocí hydro-clipsů a na předních podpěrných kolech, popř. na transportní nápravě.

MOŽNOST PŘIPOJENÍ TAŽENÝCH PĚCHŮ

Terraland TO je vybaven tažnou ojí s hydraulickým a elektrickým připojením, která je určena pro tažení dalšího nářadí, které finalizuje pracovní operaci hloubkového kypření. Za stroj lze připojit tažené pěchy Cutterpack nebo Presspack.

Terraland

Závěs

Oko

Oko

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Miska

Miska

K80 • K110

Základní výbava

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Hydraulické jištění pracovních těles

Hydraulické jištění pracovních těles

Volitelné

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec Stone

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Boční clony

Boční clony

Zadní závěs

Zadní závěs

Závěs pro zadní příslušenství – Cutterpack, Presspack

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

TERRALAND TO TO 4000 TO 5000 TO 6000
Pracovní šířka m 4 5 6
Přepravní šířka m 3 3 3
Přepravní délka m 8.6 8.6 8.6
Pracovní hloubka* cm 15 - 55 15 - 55 15 - 55
Počet radlic ks 9 11 13
Rozteč radlic cm 43 43 43
Doporučený výkon* HP 320 - 380 400 - 500 500 - 600
Celková hmotnost** kg 6280 - 6820 6950 - 7380 7670 - 7810

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

TERRALAND TO
TERRALAND TO

Fotografie

Prospekt

V AGRO Slatiny se osvědčily TERRALANDY TO
26.
Listopad
2018

V AGRO Slatiny se osvědčily TERRALANDY TO

V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory John Deere. Konkrétně s 9RT a nově i s 9RX. Jaké s nimi mají zkušenosti? Čím se v podniku zabývají? To a mnoho dalších informací z podniku AGRO Slatiny se dozvíte v reportáži.

AUSTRALSKÝ VÝZKUM: Výhody hlubokého zpracování půdy
17.
Červenec
2017

AUSTRALSKÝ VÝZKUM: Výhody hlubokého zpracování půdy

V západní Austrálii uskutečnilo v letech 2015–2016 tamní Ministerstvo zemědělství a potravin výzkum ukazující možnosti zvýšení výnosů v systému CTF (Controlled Traffic Farming). Tento systém spočívá v obdělávání půdy v kolejových stopách zemědělských prostředků. Výsledek výzkumu hovoří jasně: Navýšení výnosů jde dosáhnout již po dvouletém hospodaření metodou hloubkového zpracování půdy.

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy
05.
Září
2016

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského roku družstvo zakoupilo další dlátový pluh TERRALAND, tentokrát o záběru 6 metrů.

Stroje BEDNAR v Jižní Americe
16.
Březen
2016

Stroje BEDNAR v Jižní Americe

BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA, která obhospodařuje 2000 hektarů. Pěstují podobné plodiny jako v Evropě obiloviny, řepku, len a brambory.

Bednar portfólio na jednom podniku
11.
Leden
2016

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

Podrývání pod řepky s šetřením půdní vláhy
27.
Červenec
2015

Podrývání pod řepky s šetřením půdní vláhy

Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně „vymělčují“ až k setí. Tzn. nyní probíhá hluboké zpracování – podrývání půdy Terralandem TO 6000 na 35 cm, pak bude následovat aplikace drůbežího hnoje, jeho zapravení radličkovým strojem, těsně před setím srovnání pozemku předseťovým kompaktorem Swifter SE 12000 a následné zasetí řepky. 

Australští farmáři potrvzují pozitivní výsledky kypření dlátovými pluhy Terraland TO
21.
Červenec
2015

Australští farmáři potrvzují pozitivní výsledky kypření dlátovými pluhy Terraland TO

Osvědčená BEDNAR technologie hlubokého kypření vyhovuje většině evropských farmářů. První australský zemědělec, který prověřenou technologii začal využívat, je Paul Messina ze západní oblasti Austrálie, kde poblíž města Geraldton hospodaří na 9 500 ha písčito-jílovitých půdách. Hlavní činností jeho zemědělského podniku je specializace na rostlinnou produkci. Při zakládání nové úrody se musí každoročně vypořádat s utužením půdy, které limituje výnosy jeho pěstovaných plodin.

Podrývání Terralandem přineslo vyšší výnosy
26.
Prosinec
2014

Podrývání Terralandem přineslo vyšší výnosy

Zemědělské služby Dynín a.s. hospodaří v několika svých zemědělských provozech na celkově cca 4500 ha v okrese České Budějovice. Provozují klasickou zemědělskou výrobu, tj. jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu a výrobu krmných směsí. V loňském roce si zde na vyzkoušení pořídili Terraland TN 3000 o záběru 3 metry.

 

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO
07.
Květen
2013

Kompletní zpracování půdy s Terralandem TO

V loňském roce se jedním z mnoha spokojených majitelů poloneseného dlátového pluhu Terraland TO stala i Farma Srch a.s. na Pardubicku, hospodařící na 650 ha orné půdy. Stroj je během sezóny využitý téměř nepřetržitě a zpracování půdy je zde ukázkou nejnovějších trendů v zemědělství. Právě díky poznatkům ...

Německá farma Elbniederung Eutzsch e.G. zvolila Terraland TO
14.
Únor
2013

Německá farma Elbniederung Eutzsch e.G. zvolila Terraland TO

Elbniederung Eutzsch e.G. je zemědělský podnik hospodařící nedaleko Lipska na výměře 2300 ha z toho 1800 ha je orné. Farma se nalézá v blízkosti města Wittenberg a jsou zde lehké písčité až střední hlinité půdy. Kromě řepky pěstují pšenici, ječmen, cukrovou řepu a kukuřici. Půdy jsou tak při sklizni zejména řepy ...

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji
11.
Leden
2013

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Rodinná farma Korousových se nachází nedaleko městečka Libochovice v Severních Čechách. Korousovi hospodaří na ploše 950 ha, na kterých pěstují řepku ozimou, pšenici, mák a kukuřici na zrno. V polovině léta se strojní park Korousových rozšířil o polonesený dlátový pluh Terraland TO.

Podzimní předvádění Terralandu TO
30.
Listopad
2012

Podzimní předvádění Terralandu TO

Na tuto podzimní sezonu jsme ve spolupráci s regionální pobočkou STROM Západ připravili předváděcí turné našeho dlátového pluhu Terraland TO 4000 v agregaci s pásovým traktorem John Deere 8345 RT. Díky vynikající organizaci celé akce regionálním obchodním zástupcem ...

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné
22.
Prosinec
2011

Nový Terraland TO – dlátový pluh pro náročné

V září jsme začali s testováním nového typu stroje, jedná se o polonesený dlátový pluh Terraland TO 6000. Dlátové pluhy Terraland se během posledních dvou let dostaly do povědomí mnoha farmářů jako snadné řešení utužených půd a hloubkové kypření. Během těchto dvou let stroj dokázal své přednosti, které mu ...

Dláto 40 mm

Dláto 40 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060231 DLÁTO 1
 • 2 - KM000857 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2
Dláto 40 mm LONG LIFE

Dláto 40 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060340 DLÁTO 1
 • 2 - KM000854 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2
Nůž M

Nůž M

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060200 KRYT 1
 • 2 - KM000232 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Křídlo levé a pravé

Křídlo levé a pravé

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060351 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060350 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000550 ŠROUB 2
 • 4 - KM000241 MATICE 2
Tažný šroub M

Tažný šroub M

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM000091 ŠROUB 1
 • 2 - 00039317 SLUPICE 1
 • 3 - 00123400 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000003 MATICE 1
 • 5 - KM000323 MATICE 1
Dláto 70 mm LONG LIFE

Dláto 70 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060410 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 70 mm

Dláto 70 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060414 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1