AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Meziřádková kultivace představuje výrazné zlepšení vegetačních podmínek širokořádkových plodin během vegetace.

 • Narušení půdního škraloupu po dešti znamená více vzduchu pro porost, který může pokračovat v bezproblémovém růstu.

 • Vytvoření izolační vrstvy v období sucha. Půdní vláha zůstává u kořenového systému. Plečkováním se snižuje odpar.

 • Mechanická regulace plevelů během vegetace porostu představuje snížení nákladů na chemickou ochranu.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu: meziřádkový kypřič ROW-MASTER nakypří půdu mezi řádky porostu, odstraní půdní
  škraloup, naruší růst plevelů a vytvoří izolační vrstvu v období sucha.

 • Zvýšení přesnosti kultivace, zároveň větší výkon: Row-Master může být vybaven monitorováním porostu optikou CultiCam, která navádí stroj přesně do řádků. Obsluha pracuje pohodlně a dosahuje vynikajícího výkonu.

 • Variabilita stroje pro různé podmínky a stádia růstu: technické řešení stroje umožňuje snadné přenastavení stroje dle aktuálních podmínek. Stroj je velmi variabilní s různým příslušenstvím vhodným pro aktuální půdní podmínky a aktuální stádium růstu porostu.

VYUŽITÍ STROJE ROW-MASTER

 • Narušení půdního škraloupu po přívalových deštích.

 • Zpřístupnění vzduchu ke kořenům.

 • Narušení tvrdé půdní krusty v období sucha pro vytvoření ochranné izolační vrstvy.

 • Regulaci plevelů mezi řádkami produkčních rostlin.

ROW-MASTER

Univerzální kypřič

 • Univerzální rám pro různé typy pracovních jednotek v závislosti na typu plodiny (kukuřice, slunečnice, cukrová řepa atd.)

 • Robustní rám kypřiče pro kypření i ve velmi náročných podmínkách.

 • Rám s vysokou světlostí rámu 80 cm pro plodiny jako je např. kukuřice, slunečnice atd.

 • Variabilní meziřádkové vzdálenosti 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 75 cm a 80 cm.

 • Možnost přihnojování pevnými i kapalnými hnojivy.

 • Samořídící systém CultiCam.

TECHNOLOGIE ŘEPA

DOPORUČENÍ K MEZIŘÁDKOVÉMU KYPŘENÍ
U mnoha porostů cukrové řepy dochází k opoždění růstu, způsobeným přívalovými dešti a značnými výkyvy teplot. Přímý vliv na růst řepy má i zaplevelení, protože porost nemá ještě dostatečně zakryty řádky.
Výrazné zlepšení situace přináší meziřádkové kypření!

 • Význam plečkování spočívá i v likvidaci plevelných řep v meziřádkovém porostu.

 • Meziřádkové kypření má svůj význam i v období sucha. Kypřením dochází k přerušení kapilarity a vytvoření izolační vrstvi. Významně se tím snižuje odpar.

 • Druhým efektem je eliminace zaplevelení. Jedná se především o likvidaci přerostlých a částečně poškozených plevelných rostlin, které se nepodařilo úspěšně chemicky zlikvidovat. I když jsou plevele popálené dochází časem k jejich retrovegetaci, následně přerostou cukrovku a stanou se její konkurencí.

 • Porosty vzcházející řepy ještě v této době nemají zpravidla uzavřené řádky, doporučujeme tedy provést meziřádkové kypření. Kypřením dojde k rozrušení struktury půdy a provzdušnění kořenového systému. To má za následek lepší příjem živin a tím i razantnější růst bulev. plužní pánev.

RowMaster_RN_S
Technologie řepy

K růstu bulvy cukrové řepy výrazně přispívá nakypřená a provzdušněná půda, což zajistí dlátový pluh Terraland, který je schopný pracovat i pozdě na podzim v obtížných klimatických podmínkách. Pro zlepšení dostupnosti živin je vhodné na podzim aplikovat přímo do půdního profilu zásobní hnojivo pomocí Ferti-Boxu.

Přístup vzduchu ke kořenům – odstranění půdního škraloupu.

Přístup vzduchu ke kořenům – odstranění půdního škraloupu.

Přerušení kapilarity v řádcích znamená snížený odpar v období sucha

Přerušení kapilarity v řádcích znamená snížený odpar v období sucha.

Odplevelení.

Eliminace plevelné řepy v porostu.

Eliminace plevelné řepy v porostu.

Popis pracovních jednotek

PRACOVNÍ SEKCE S 5 RADLIČKAMI NA PRACOVNÍ JEDNOTCE

PRACOVNÍ SEKCE S RADLIČKAMI

Pro první brzké jarní meziřádkové kypření doporučujeme použít radličky 150 mm se 100% překrytím. Radličky jsou namontovány na flexi-slupicích. Touto první operací dojde k odstranění půdního škraloupu a základnímu odplevelení řádků. Plevel je z půdy vytahován a zemina je z kořínků vytřepána, tím plevel rychleji vadne.

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTY

Pro následné kypření je vhodné použít pracovní sekci 1 radlička (150 mm) + 2 dláta (šířka 40 mm). Dláta se montují na flexi-slupice. V pozdějším stádiu růstu zpravidla bývá půda tvrdší, proto doporučujeme použít 1 radličku plus 2 dláta místo 3 radliček. Půda je efektivně obohacena o kyslík a rovněž dochází k lepšímu zadržování vlhkosti.

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTY A RADLIČKAMI
PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTEM

PRACOVNÍ SEKCE S PŘIHRNUTÍM

Jako poslední pracovní operaci doporučujeme použít přihrnovací dláto (šířka 60 mm) s odhrnovačkou. Přihrnutím se zmenší velikost skrojku. Tato skutečnost má přímý vliv na konečné hodnocení bulev zpracovatelem (cukrovarem).

ROW-MASTER RN

Zvýšení přítlaku pracovních jednotek díky unikátnímu silentblokovému uložení jednotek. Kypřič se snadněji dostává do půdního škraloupu a přesněji drží nastavenou pracovní hloubku.

Samořídící systém

ROW-MASTER se samořídícím systémem zvyšuje výkon a přesnost práce
BEDNAR ROW-MASTER může být vybaven snímací optikou CultiCam pro monitoring porostu. CultiCam je schopný navigování stroje již od 2 pravých listů řepy což umožňuje velmi rané a přesné kypření. Kamera CultiCam snímá 3 řádky a vyhodnocuje porost, následně předává informaci elektronickému systému, který komunikuje s hydraulickým řízením kypřiče. Ten vede Row-Master, tak aby pracovní jednotky pracovali přesně v řádcích mezi porostem.

 • Snížení rizika poškození plodin.

 • Brzké jarní kypření již od 2 pravých lístků.

 • Stroj je možné nastavit tak, aby pracoval velmi blízko řádků s plodinou (přesnost +/- 2,5cm).

 • Možnost práce ve vyšší pracovní rychlosti, navýšení výkonu.

 • Komfortní práce bez únavy obsluhy.

ROW-MASTER RN_S

Výšku a úhel natočení kamery je možné nastavit podle aktuálního stádia růstu porostu.

ROW-MASTER RN_S

Součástí monitorovací systému CultiCam je 7″ monitor, který předává informace obsluze o detekování porostu.

ROW-MASTER RN_S

Snímač aktuální polohy rámu stroje vůči 3bodovému závěsu.

ROW-MASTER RN_S

Samonaváděcí systém je schopný vést Row-Master i v případě, že plodiny jsou vysety do oblouku.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás