TERRALAND TN dlátový pluh

TERRALAND-TN_mobile_1
 • Intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

 • 3× lomený úhel pracovních těles umožňuje snadný vstup do půdy.

 • Quick-Change systém – snadná výměna oboustranných dlát.

 • Narušení utužených vrstev a tím zajištění vstupu vláhy ke kořenům.

 • Tuhý pevný rám.

 • Extrémně vysoká průchodnost stroje. Výška rámu 79/89 cm.

 • Konstrukce z vysokopevnostní oceli Alform.

TERRALAND TN je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

Díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracujete všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů.

Stroj je v praxi vhodné používat v rozmezí pracovních hloubek 25–55 cm, čímž bezpečně narušíte utužené půdní vrstvy a ozdravíte půdní profil.

Části rámu jsou vyráběny z vysoce pevnostní oceli Alform.

TYP STROJEnesený dlátový pluh
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce
JIŠTĚNÍtažným šroubem (TN) / hydraulicky (TN_H)
VYUŽITÍhluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu
PRACOVNÍ OPERACEintenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, rozdrobení hrud na povrchu, utužení
TERRALAND TN

Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.

 • Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.

 • Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.

 • Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.

 • Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.

 • Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.

 • Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.

TERRALAND TN

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.

 • Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.

 • Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.

 • Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.

 • Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Roadpacker/Tyrepacker.

 • Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.

TERRALAND TN

VYUŽITÍ STROJE TERRALAND

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.

 • Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.

 • Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.

 • Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.

 • A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE TERRALAND TN_RT

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE

STROJ:TERRALAND TN_RT
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:16–18 L/HA

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE

STROJ:TERRALAND TN_PROFI
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:40 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:12–10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:18–20 L/HA
ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE TERRALAND TN_PROFI

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

STROJ:TERRALAND TN
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ:45 CM
POČET PŘEJEZDŮ:1
PRACOVNÍ RYCHLOST:7–9 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA:23–25 L/HA
TERRALANDU TN

3 úhly pro snadnou práci

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.

 • Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).

 • Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.

 • Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.

3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
3 ÚHLY PRO SNADNOU PRÁCI
ŘEPKA OLEJNÁ

ŘEPKA OLEJNÁ

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

VODA A VZDUCH

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Kukuřice – fáze růstu „6. list“
ŘEPKA OLEJNÁ

PRACOVNÍ ČÁSTI

 • Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.

 • Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.

 • Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.

POROVNÁVANÉ ČINITELETERRALANDPLUH
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ HLOUBKA30–45 CM, VÍCE VODY A VZDUCHU15–25 CM, VYTVÁŘENÍ NEPROPUSTNÉ VRSTVY
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ RYCHLOST8–12 KM/H6–8 KM/H
NEJČASTĚJŠÍ PRACOVNÍ ZÁBĚR3 M3 M (7RADLIČNÝ PLUH)
NÁKLADY NA NÁSLEDNÉ POLNÍ PRÁCENIŽŠÍ – ŽÁDNÉ SKÝVYSKÝVY
NÁKLADY NA OPOTŘEBITELNÉ DÍLYNIŽŠÍ – POUZE DLÁTADLÁTO, OSTŘÍ, PLAZ, VÝMĚNNÝ DÍL, ODHRNOVAČKA
INVESTIČNÍ NÁKLADYNIŽŠÍ PRO STEJNÝ PRACOVNÍ ZÁBĚRVYŠŠÍ
SPOTŘEBA PHMNIŽŠÍ PŘI VĚTŠÍ PRACOVNÍ HLOUBCEVYŠŠÍ
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND
TERRALAND

Série TERRALAND TN

Terraland TN – stroj pro velké množství rostlinných zbytků
Terraland TN je nesený dlátový pluh určený pro traktory od 130 koní a více (v závislosti na půdních podmínkách). Model TN se vyrábí ve dvou verzích, verzi TN_D, která umožňuje maximální hloubku práce 65 cm a verzi TN_M umožňující maximální hloubku práce 55 cm. Jištění slupic u obou verzí je mechanické (šrouby na tah) nebo hydraulické (hydraulické válce).

Model TN je možné využít i během léta, v případě následného setí, např. řepky ozimé doporučujeme půdu za strojem ihned uválet, aby nedocházelo ke ztrátě vláhy vysycháním v hluboce nakypřeném půdním profilu.

TERRALAND

DOKONALÁ PRŮCHODNOST TERRALANDU TN

Vysoká světlost rámu (až 86 cm), rozestupy mezi radlicemi, tandemové hrotové válce. Tyto pracovní části jsou konstrukčně řešeny tak, že umožňují vysokou průchodnost materiálu strojem a to i ve velmi obtížných podmínkách.

TERRALAND

PRÁCE I NA EXTRÉMNĚ PODMÁČENÝCH POZEMCÍCH

Konstrukce Terralandu TN umožňuje práci se strojem i na extrémně podmáčených pozemcích. Takto zpracovaný (prokypřený) pozemek se rychle „uvolní“, voda se vsákne. Pozemek začne rychle prosychat, ozdraví se a je brzy připraven k použití. Příště již tento problém řešit nebudete.

TERRALAND TNTN 3000 M5RTN 3000 D5RTN 3000 M7RTN 3000 D7RTN 4000 M7RTN 4000 D7RTN 4000 M9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm3333444
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm3333444
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65 15 – 55
POČET RADLICks5577779
ROZTEČ RADLICcm60604040 56.5 56.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 150 – 180 200 – 250 180 – 220 220 – 280 200 – 260 250 – 300 220 – 300
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 1850 – 2200 1950 – 2350 1950 – 2350 2250 – 2620 2220 – 2600 2520 – 2890 2480 – 2860
TERRALAND TNTN 4000 D9RTN 3000 H M5RTN 3000 H M7RTN 3000 H D7RTN 4000 H M9RTN 4000 H D9R
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm433344
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm433344
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 15 – 65 15 – 55 15 – 55 15 – 65 15 – 55 15 – 65
POČET RADLICks957799
ROZTEČ RADLICcm 42.5 42.5 40 40 42.5 42.5
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 280 – 350 150 – 180 180 – 220 220 – 280 220 – 300 280 – 350
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 2800 – 3180 1800 – 2150 2625 – 2980 2700 – 3080 3360 – 3760 3470 – 3850

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

TERRALAND TN

ZÁVĚS

Tříbodový závěs

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

HYDRAULICKY STAVITELNÝ ZADNÍ UTUŽOVACÍ DVOUVÁLEC

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Hydraulické jištění pracovních těles [TN_HD, TN_HM]

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH TĚLES (TN_HD, TN_HM)

VOLITELNÉ

Dláta 40 mm LONG LIFE

DLÁTA 40 MM LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid)

Dláta 70 mm LONG LIFE

DLÁTA 70 MM LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid)

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

PŘÍDAVNÉ BOČNÍ VÁLCE

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

BOČNÍ CLONY

BOČNÍ CLONY

Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých…
Cínské zemedelství se rozvíjí a starší technika už nepostacuje moderním nárokum. V lonském roce dodala firma BEDNAR do Cíny první secí stroje. Na jare 2018 probehlo pilotní predvádení u potenciálních…
Na začátku tohoto roku dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry do podniku AGRO Posázaví, a.s. dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jedná se již o třetí stroj od výrobce Bednar…
Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky…
Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi.…
Zpět na novinky 27. Březen 2017 Dláta Long-Life vydrží v ZD Budíškovice šestkrát déle „Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha…
Zpět na novinky 14. Prosinec 2016 Atlas v ZOD Potěhy V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
Zpět na novinky 03. Říjen 2016 Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností "U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto…
Zpět na novinky 26. Září 2016 Umí Terraland zapravit statková hnojiva? Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková…
Zpět na novinky 05. Září 2016 Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh…
Zpět na novinky 15. Srpen 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 7.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu…
Zpět na novinky 08. Srpen 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 6.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu…
Zpět na novinky 01. Srpen 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 5.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu…
Zpět na novinky 25. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 4.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V…
Zpět na novinky 18. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 3. díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy.…
Zpět na novinky 11. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 2. díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy.…
Zpět na novinky 04. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 1. díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy.…
Zpět na novinky 09. Březen 2016 Hlubokým podrýváním půdy proti suchu Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy…
Zpět na novinky 24. Únor 2016 Podrývání s dlátovým pluhem Terraland v Bludovské a.s. Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící…
Zpět na novinky 17. Únor 2016 TERRALAND TN_Profi ve společnosti Agrona Staré Město Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha.…
Zpět na novinky 02. Listopad 2015 Pětiradličný Terraland pro traktory o výkonu 150 až 200 koní O „velkých“  Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát.…
Zpět na novinky 28. Září 2015 Zpracování půdy před založením porostu řepky olejky na rodinné farmě Vokurkových Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno…
Zpět na novinky 19. Červen 2015 Dlouhé kulovité kořeny řepky díky Terralandu Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma…
Zpět na novinky 22. Květen 2015 Terraland poráží klasický pluh i v ozimé pšenici Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž…
Zpět na novinky 27. Březen 2015 Terraland TN 3000 HM5R na soukromé farmě Vomáčkových v Ronově nad Doubravou Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha…
Zpět na novinky 11. Březen 2015 BEDNAR prezentoval polní výsledky hlubokého zpracování půdy Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních…
Zpět na novinky 20. Únor 2015 Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského…
Zpět na novinky 16. Leden 2015 Konec utužených souvratí v M-Polar s.r.o. Malšice Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy.…
Zpět na novinky 02. Leden 2015 Nový Terraland TN na Farmě Opatov Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují…
Zpět na novinky 26. Prosinec 2014 Podrývání Terralandem přineslo vyšší výnosy Zemědělské služby Dynín a.s. hospodaří v několika svých zemědělských provozech na celkově cca 4500…
Zpět na novinky 14. Listopad 2014 BEDNAR v Zemědělských službách Dynín Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří…
Zpět na novinky 30. Říjen 2014 Nový Altas na Farmě Opatov Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice…
Zpět na novinky 13. Říjen 2014 Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska PD Lieskovec, družstvo hospodáriace na Strednom Slovensku na rozlohe 2600 ha, z toho ornej pôdy je 1300…
Zpět na novinky 09. Září 2014 Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích Dne 4.9.2014 se v katastru obce Skořenice konal polní den kukuřice LG, který uspořádala firma LIMAGRAIN…
Zpět na novinky 08. Září 2014 Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Společnost se nachází v příbramském okrese v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti.…
Zpět na novinky 18. Srpen 2014 Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové Farma Dagmar Němcové se nachází v Kučeři nedaleko Milevska (okr. Tábor). Společně se svým manželem…
Zpět na novinky 23. Červen 2014 Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem Na základě hodnocení porostů ozimého ječmene v podniku Agrochov Dynín družstvo a porostu…
Zpět na novinky 12. Květen 2014 První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách Začátkem března jsme dodali nový dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R na farmu Ing. Miroslava Píchy…
Zpět na novinky 28. Duben 2014 Hodnocení porostu řepky po přípravě Terralandem a klasickým pluhem – 2. Díl Navazujeme na reportáž z podzimu loňského roku a přinášíme pár informací…
Zpět na novinky 03. Březen 2014 Nový pomocník při předseťové přípravě půdy ve společnosti Statek Lomnice s.r.o. a Statek B Zemědělská firma STATEK LOMNICE s.r.o. a její sesterská…
Zpět na novinky 03. Leden 2014 Další dlátový pluh na Pelhřimovsku Společnost Agrodam Hořepník s.r.o. se nachází na Vysočině nedaleko obce Pacov (okr. Pelhřimov). Hospodaří celkem na…
Zpět na novinky 04. Prosinec 2013 Hodnocení porostu řepky po přípravě TERRALANDEM a klasickým pluhem – 1. Díl V červenci, konkrétně 12. 7. 2013, jsme u jihočeské Třeboně na pozemku…
Zpět na novinky 13. Listopad 2013 Ze Živitelky rovnou do pole … Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí…
Zpět na novinky 14. Říjen 2013 Zavedení nového Terralandu v Břilicích Ve čtvrtek 10. října 2013 jsme úspěšně zavedli a poprvé vyjeli s novým dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R…
Zpět na novinky 03. Září 2013 Úspěšné předvádění dlátového pluhu v Dyníně Družsvo Agrochov Dynín hospodaří na celkové výměře cca 1000 ha z čehož je zhruba 830 ha půdy orné.…
Zpět na novinky 13. Srpen 2013 Terraland na těžkých jílovitých půdách Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000…
Zpět na novinky 19. Červenec 2013 Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy V pátek 12. července 2013 jsme přijeli předvést náš Dlátový pluh Terraland TN 3000…
Zpět na novinky 16. Květen 2013 Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice Akciová společnost Palomo Loštice na Olomoucku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou. Název akciové společnosti…
Zpět na novinky 04. Duben 2013 Použití Terralandu před výsadbou brambor V průběhu předváděcího turné po předem vybraných zemědělských podnicích jsme v loňském roce zavítali s…
Zpět na novinky 28. Březen 2013 Úspěšné předvádění Terralandu v ZOD Borovany Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland…
Zpět na novinky 21. Březen 2013 Zavedení nového Terralandu v Senožatech V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro…
Dne 12. října 2012 se v Přeštovicích nedaleko Strakonic za spolupráce Zemědělského družstva Přešťovice a šlechtitelské společnosti KWS uskutečnila veřejná sklizeň zrnové kukuřice. Samozřejmě…
Zpět na novinky 25. Leden 2013 AGROSS hnojí cíleně s dlátovým pluhem Soukromá společnost AGROSS patřící rodině Bačinových hospodaří v obci Klíčany nedaleko Prahy na celkové výměře…
Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v písekckém…
Zpět na novinky 24. Září 2012 Obnova luk s Terralandem Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem…
Zpět na novinky 02. Srpen 2012 Odovzdanie Terralandu a ukážka Atlasu RD PRAMEŇ v Santovke privítali nový dlátový pluh Terraland TN 4000 D/9R a zároveň STROM Export predviedol novinku vo…
Zpět na novinky 29. Březen 2012 Nový hydraulický Terraland v Agrospolu Malý Bor Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi…
Zpět na novinky 30. Leden 2012 Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s. Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace…
Zpět na novinky 04. Leden 2012 Testování strojů v Gamotě V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů…
Zpět na novinky 25. Srpen 2011 Terralandování nahrazuje klasickou orbu V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě…
Zpět na novinky 11. Srpen 2011 Nový Terraland se předvedl na jižní Moravě… Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích…
Zpět na novinky 29. Červenec 2011 Terraland se prosazuje na jihu Čech V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh Terraland, tentokrát v provedení…
Zpět na novinky 21. Červenec 2011 Terraland = ideální příprava pod cukrovku Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945…
Zpět na novinky 15. Červenec 2011 Chytré alternativy orby v Lubenci V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje…
Zpět na novinky 07. Červenec 2011 Letošní výsledky loňské práce Terralandu Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice),…
Zpět na novinky 01. Červenec 2011 Dva roky zkušeností v ZD Klapý ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového…
Zpět na novinky 13. Červen 2011 Na zaplavené půdy si vyžádali Terraland V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu…
Zpět na novinky 18. Listopad 2010 Příprava půdy pro cukrovku Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je…
Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých…
Cínské zemedelství se rozvíjí a starší technika už nepostacuje moderním nárokum. V lonském roce dodala firma BEDNAR do Cíny první secí stroje. Na jare 2018 probehlo pilotní predvádení u potenciálních…
Na začátku tohoto roku dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry do podniku AGRO Posázaví, a.s. dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jedná se již o třetí stroj od výrobce Bednar…
Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky…
Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi.…
Zpět na novinky 27. Březen 2017 Dláta Long-Life vydrží v ZD Budíškovice šestkrát déle „Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha…
Zpět na novinky 14. Prosinec 2016 Atlas v ZOD Potěhy V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba…
„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter…
Zpět na novinky 03. Říjen 2016 Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností "U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto…
Zpět na novinky 26. Září 2016 Umí Terraland zapravit statková hnojiva? Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková…
Zpět na novinky 05. Září 2016 Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh…
Zpět na novinky 15. Srpen 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 7.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu…
Zpět na novinky 08. Srpen 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 6.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu…
Zpět na novinky 01. Srpen 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 5.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu…
Zpět na novinky 25. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy - 4.díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V…
Zpět na novinky 18. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 3. díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy.…
Zpět na novinky 11. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 2. díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy.…
Zpět na novinky 04. Červenec 2016 Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 1. díl V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy.…
Zpět na novinky 09. Březen 2016 Hlubokým podrýváním půdy proti suchu Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy…
Zpět na novinky 24. Únor 2016 Podrývání s dlátovým pluhem Terraland v Bludovské a.s. Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící…
Zpět na novinky 17. Únor 2016 TERRALAND TN_Profi ve společnosti Agrona Staré Město Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha.…
Zpět na novinky 02. Listopad 2015 Pětiradličný Terraland pro traktory o výkonu 150 až 200 koní O „velkých“  Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát.…
Zpět na novinky 28. Září 2015 Zpracování půdy před založením porostu řepky olejky na rodinné farmě Vokurkových Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno…
Zpět na novinky 19. Červen 2015 Dlouhé kulovité kořeny řepky díky Terralandu Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma…
Zpět na novinky 22. Květen 2015 Terraland poráží klasický pluh i v ozimé pšenici Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž…
Zpět na novinky 27. Březen 2015 Terraland TN 3000 HM5R na soukromé farmě Vomáčkových v Ronově nad Doubravou Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha…
Zpět na novinky 11. Březen 2015 BEDNAR prezentoval polní výsledky hlubokého zpracování půdy Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních…
Zpět na novinky 20. Únor 2015 Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského…
Zpět na novinky 16. Leden 2015 Konec utužených souvratí v M-Polar s.r.o. Malšice Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy.…
Zpět na novinky 02. Leden 2015 Nový Terraland TN na Farmě Opatov Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují…
Zpět na novinky 26. Prosinec 2014 Podrývání Terralandem přineslo vyšší výnosy Zemědělské služby Dynín a.s. hospodaří v několika svých zemědělských provozech na celkově cca 4500…
Zpět na novinky 14. Listopad 2014 BEDNAR v Zemědělských službách Dynín Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří…
Zpět na novinky 30. Říjen 2014 Nový Altas na Farmě Opatov Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice…
Zpět na novinky 13. Říjen 2014 Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska PD Lieskovec, družstvo hospodáriace na Strednom Slovensku na rozlohe 2600 ha, z toho ornej pôdy je 1300…
Zpět na novinky 09. Září 2014 Stroje Bednar na polním dni kukuřice ve Skořenicích Dne 4.9.2014 se v katastru obce Skořenice konal polní den kukuřice LG, který uspořádala firma LIMAGRAIN…
Zpět na novinky 08. Září 2014 Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Společnost se nachází v příbramském okrese v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti.…
Zpět na novinky 18. Srpen 2014 Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové Farma Dagmar Němcové se nachází v Kučeři nedaleko Milevska (okr. Tábor). Společně se svým manželem…
Zpět na novinky 23. Červen 2014 Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem Na základě hodnocení porostů ozimého ječmene v podniku Agrochov Dynín družstvo a porostu…
Zpět na novinky 12. Květen 2014 První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách Začátkem března jsme dodali nový dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R na farmu Ing. Miroslava Píchy…
Zpět na novinky 28. Duben 2014 Hodnocení porostu řepky po přípravě Terralandem a klasickým pluhem – 2. Díl Navazujeme na reportáž z podzimu loňského roku a přinášíme pár informací…
Zpět na novinky 03. Březen 2014 Nový pomocník při předseťové přípravě půdy ve společnosti Statek Lomnice s.r.o. a Statek B Zemědělská firma STATEK LOMNICE s.r.o. a její sesterská…
Zpět na novinky 03. Leden 2014 Další dlátový pluh na Pelhřimovsku Společnost Agrodam Hořepník s.r.o. se nachází na Vysočině nedaleko obce Pacov (okr. Pelhřimov). Hospodaří celkem na…
Zpět na novinky 04. Prosinec 2013 Hodnocení porostu řepky po přípravě TERRALANDEM a klasickým pluhem – 1. Díl V červenci, konkrétně 12. 7. 2013, jsme u jihočeské Třeboně na pozemku…
Zpět na novinky 13. Listopad 2013 Ze Živitelky rovnou do pole … Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí…
Zpět na novinky 14. Říjen 2013 Zavedení nového Terralandu v Břilicích Ve čtvrtek 10. října 2013 jsme úspěšně zavedli a poprvé vyjeli s novým dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R…
Zpět na novinky 03. Září 2013 Úspěšné předvádění dlátového pluhu v Dyníně Družsvo Agrochov Dynín hospodaří na celkové výměře cca 1000 ha z čehož je zhruba 830 ha půdy orné.…
Zpět na novinky 13. Srpen 2013 Terraland na těžkých jílovitých půdách Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000…
Zpět na novinky 19. Červenec 2013 Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy V pátek 12. července 2013 jsme přijeli předvést náš Dlátový pluh Terraland TN 3000…
Zpět na novinky 16. Květen 2013 Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice Akciová společnost Palomo Loštice na Olomoucku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou. Název akciové společnosti…
Zpět na novinky 04. Duben 2013 Použití Terralandu před výsadbou brambor V průběhu předváděcího turné po předem vybraných zemědělských podnicích jsme v loňském roce zavítali s…
Zpět na novinky 28. Březen 2013 Úspěšné předvádění Terralandu v ZOD Borovany Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland…
Zpět na novinky 21. Březen 2013 Zavedení nového Terralandu v Senožatech V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro…
Dne 12. října 2012 se v Přeštovicích nedaleko Strakonic za spolupráce Zemědělského družstva Přešťovice a šlechtitelské společnosti KWS uskutečnila veřejná sklizeň zrnové kukuřice. Samozřejmě…
Zpět na novinky 25. Leden 2013 AGROSS hnojí cíleně s dlátovým pluhem Soukromá společnost AGROSS patřící rodině Bačinových hospodaří v obci Klíčany nedaleko Prahy na celkové výměře…
Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v písekckém…
Zpět na novinky 24. Září 2012 Obnova luk s Terralandem Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem…
Zpět na novinky 02. Srpen 2012 Odovzdanie Terralandu a ukážka Atlasu RD PRAMEŇ v Santovke privítali nový dlátový pluh Terraland TN 4000 D/9R a zároveň STROM Export predviedol novinku vo…
Zpět na novinky 29. Březen 2012 Nový hydraulický Terraland v Agrospolu Malý Bor Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi…
Zpět na novinky 30. Leden 2012 Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s. Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace…
Zpět na novinky 04. Leden 2012 Testování strojů v Gamotě V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů…
Zpět na novinky 25. Srpen 2011 Terralandování nahrazuje klasickou orbu V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě…
Zpět na novinky 11. Srpen 2011 Nový Terraland se předvedl na jižní Moravě… Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích…
Zpět na novinky 29. Červenec 2011 Terraland se prosazuje na jihu Čech V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh Terraland, tentokrát v provedení…
Zpět na novinky 21. Červenec 2011 Terraland = ideální příprava pod cukrovku Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945…
Zpět na novinky 15. Červenec 2011 Chytré alternativy orby v Lubenci V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje…
Zpět na novinky 07. Červenec 2011 Letošní výsledky loňské práce Terralandu Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice),…
Zpět na novinky 01. Červenec 2011 Dva roky zkušeností v ZD Klapý ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového…
Zpět na novinky 13. Červen 2011 Na zaplavené půdy si vyžádali Terraland V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu…
Zpět na novinky 18. Listopad 2010 Příprava půdy pro cukrovku Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je…

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás